Rejestracja produkcji - wariant rejestracji dla każdej operacji

Jak rejestrować produkcję dla każdej operacji?

Dla tego sposobu rejestracji produkcji dedykowana jest zakładka dostępna po wybraniu:

REJESTRACJA » Rejestracja produkcji »  Dodaj nowy

Rejestracja produkcji
Rejestracja produkcji

Pojawi się formularz (widok powyżej), w którym:

 1. Przy pomocy wybieramy “Zlecenie produkcyjne”, dla którego chcemy zarejestrować produkcję (pole obowiązkowe).

 2. Następnie wybieramy z listy “Operację”, której dotyczy ten meldunek zwrotny.
  Jeśli do danej operacji zlecenia istnieje zadanie operacyjne, to wskazanie operacji spowoduje uzupełnienie pracownika i stacji roboczej w nim podanych.

 1. Opcjonalnie możemy wybrać “Pracownika”, “Zmianę”, “Stację roboczą” bądź “Dział”, które brały udział w wykonywaniu tego fragmentu zlecenia, dla którego chcemy zarejestrować produkcję.

 2. Następnie określamy czy ten meldunek zwrotny jest ostatnim dla tego zlecenia. Jeśli tak, zaznaczamy pole “Końcowy”.

 3. Na koniec klikamy Zapisz, by zatwierdzić i móc wykonać kolejne kroki.

Produkty wejścia i wyjścia

Po zapisaniu w kolejnej karcie “Produkty we./wyj.” aktywuje się lista wszystkich produktów wejścia i wyjścia. Są to wszystkie produkty, które biorą udział w wybranej operacji.

Klikając na numer bądź nazwę produktu pojawi się formularz, gdzie wprowadzamy ilości produktów wejściowych i wyjściowych. Jeśli przy definiowaniu zlecenia produkcyjnego i sposobu rejestracji meldunków nie wybraliśmy rejestracji produktów wejściowych i wyjściowych, tabele będą niewidoczne.

Rejestracja produkcji - użyta ilość
Rejestracja produkcji - użyta ilość

Czas pracy

W następnej karcie “Czas pracy”/ “Akordowo” (w zależności od tego jak rozliczamy naszą produkcję) wprowadzamy czas realizacji całego lub fragmentu danego zlecenia, ponieważ możemy wprowadzać kilka meldunków zwrotnych dla danego zlecenia. Jeśli w danym zleceniu produkcyjnym, w zakładce “Rejestracja produkcji” odznaczyliśmy pole “Rejestrować czasy produkcji” , to ten fragment formularza nie pojawi się dla tego konkretnego zlecenia. Tutaj też możliwa jest rejestracja pracy akordowej.

Czas pracy
Czas pracy
 1. W pierwszym kroku możemy dodać pracownika/pracowników, którzy wykonywali daną operację. Aby to zrobić wybieramy Nowy i przy pomocy wybieramy pracownika. Opcjonalnie możemy przypisać mu czas pracy.

 2. Następnie przypisujemy “Czas pracy pracowników”, czyli łączną sumę roboczogodzin przepracowanych przez pracowników w ramach danej operacji. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Wybrać opcję Oblicz sumaryczny czas pracy pracowników , wówczas program automatycznie podliczy czasy przypisane przez nas do pracowników (pkt 1.) lub w przypadku gdy nie dodawaliśmy pracowników wpisać ten czas ręcznie, jak w przypadku “Czasu pracy maszyn” maszyn (pkt 3.)

 3. W kolejnym kroku wpisujemy “Czas pracy maszyny”, czyli łączną sumę roboczogodzin przepracowanych przez maszyny.

 4. Ponownie zapisujemy wprowadzone dane wybierając Zapisz.

 5. Jeżeli uznamy, że jest to ostateczny kształt meldunku zwrotnego wybieramy przycisk Akceptuj, nadając mu tym samym status Zaakceptowane. Od tej chwili nie jest już możliwe wprowadzanie zmian w tym formularzu.

Co dalej ?

Wszystkie meldunki zwrotne stworzone w systemie będą widoczne w formie listy w głównym widoku zakładki “Rejestracja produkcji”.

Po zebraniu wszystkich meldunków zwrotnych i nadaniu im stanu Zaakceptowane możemy wygenerować rozliczenie i raport produkcji. Meldunki zwrotne bez statusu zaakceptowane nie mogą zostać użyte w raportach i rozliczeniach. Stany w meldunkach zwrotnych służą do ostatecznego potwierdzenia wprowadzonych danych i nie jest możliwa ich późniejsza edycja, można jednak cały czas składać kolejne raporty dla danego zlecenia. System generuje raporty wyłącznie na podstawie danych, natomiast nie jest respektowana kolejność ich wprowadzania.

Więcej o tym, jak stworzyć raport przejdź do Rozliczenia produkcji.