Zaktualizuj jednostki

Informacje

Za pomocą tej metody api dodasz jednostki do systemu. Zaktualizujesz też istniejące o podanym externalID.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: updateUnits

URL: /integration/rest/updateUnits.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
 "units": [
  {
   "description": "description", //opcjonalne
   "externalID": "externalID",
   "name": "name",
   "technicalCode": "technicalCode" //opcjonalne
  }
 ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

W tej akcji MES powinien otrzymać wszystkie jednostki z ERP, które zostały zaktualizowane lub utworzone od ostatniej synchronizacji.

Działa analogicznie jak updateProductsBasic.


Nadaj jednostce zewnętrzne ID

Informacje

Za pomocą tej metody api istniejącym w qcadoo jednostkom nadasz zewnętrzne ID.

Moduł integracyjny: urcBasic

Nazwa akcji: setUnitsExternalID

URL: /integration/rest/setUnitsExternalID.html

Metoda http: POST

Zawartość żądania

{
 "ignoreMissing": true,
 "units": [
  {
   "externalID": "string",
   "name": "string",
   "nameAsID": "string"
  }
 ]
}

Zawartość odpowiedzi

{
  "status": "OK",
  "message": null // Gdy status ERROR - informacja z przyczyną błędu
}

Działanie

Ustawia externalID jednostkom z nazwą nameAsID. Jeżeli jest włączona opcja ignoreMissing wtedy nie zwraca błędu jeżeli nie znajdzie jednostki o nazwie == nameAsID.