Plany sprzedaży pozwalają na zapisanie jakie masz przewidywania odnośnie produkcji w najbliższym czasie. Najbliższy to może być zarówno tydzień, jak i miesiąc, a nawet rok, czy dłużej - jeśli taką masz specyfikę produkcji. Ewidencja planów sprzedaży pozwoli na konfrontację Twoich założeń z tym co zostało zamówione przez klientów. Możesz też wykorzystać plany sprzedaży gdy produkujesz na magazyn. Z ich poziomów będziesz mógł zlecać produkcję i analizować wykonanie planu (funkcjonalność zostanie lada moment o taką możliwość rozbudowana).

Aby dodać plan sprzedaży wejdź w Planowanie > Plany sprzedaży

Lista planów sprzedaży
Lista planów sprzedaży

i kliknij Przycisk Dodaj nowy Dodaj nowy  

Formularz dodawania planów sprzedaży
Formularz dodawania planów sprzedaży

Koniecznie podaj nazwę planu sprzedaży. Możesz ponadto wprowadzić:

  • opis
  • zakres obowiązywania planu w polach: od daty i do daty

Unikalny numer planu zostanie nadany z automatu po zapisie.

W kolejnym kroku przejdź do zakładki Produkty planu i wprowadź informację o tym jakie produkty i w jakich ilościach chcesz w ramach tego planu wyprodukować.

Zakładka Produkty planu
Zakładka Produkty planu

Masz do dyspozycji dwa sposoby dodawania produktów:

  1. standardowe dodawanie każdego produktu z osobna
  2. zbiorcze dodanie produktów rozmiarowych z danej rodziny

Dodawanie produktu do planu - ścieżka standardowa

Aby dodać produkt do planu sprzedaży kliknij przycisk Przycisk Nowy Nowy

Dodawanie produktu do planu sprzedaży
Dodawanie produktu do planu sprzedaży

Podaj:

  • produkt - może być on zarówno konkretnym produktem, jak i produktem - rodziną. Zakładamy, że możesz wiedzieć, że chcesz wyprodukować 1 000 koszulek, ale na tym etapie nie wiesz jeszcze w jakich rozmiarach, albo wiesz, że wyprodukujesz 50 kanap, ale nie wiesz jeszcze z jakim obiciem
  • planowana ilość - wskaż jaką ilość planujesz wyprodukować.

Ponadto możesz podać technologię. Technologia podpowie się jeśli taka istnieje dla produktu. Technologia może dotyczyć podanego produktu lub produktu-rodziny, do której należy.

W oknie szczegółów produktu widoczna jest:

  • ilość zamówiona - pobierana z powiązanych zamówień sprzedaży
  • nadwyżka z planu - liczona jako różnica między ilością planowaną a zamówioną

Zbiorcze dodawanie do planu produktu rozmiarowych danej rodziny

Jeśli chcesz dodać wiele rozmiarów danego produktu, to szybciej będzie gdy skorzystasz z funkcji dodawania produktów rozmiarowych, wywoływanej przyciskiem Przycisk Dodaj produkty wg rozmiarów Dodaj produkty wg rozmiarów

Każdy rozmiar definiowany jest jako osobny indeks produktu i ma wypełnione pole: rozmiar. A wszystkie rozmiary tego samego produktu łączone są rodziną produktu.

Zacznij od wskazania produktu będącego rodziną produktu. Jeśli produkt ten ma przypisane konkretne produkty, z określonymi rozmiarami, to zostanie aktywowana tabela poniżej. W tabeli znajdą się rozmiary w jakich dana rodzina może występować:

Dodawanie produktów rozmiarowych do planu sprzedaży
Dodawanie produktów rozmiarowych do planu sprzedaży

Podaj ilości w tych wierszach, w których widnieją rozmiary, które chcesz w planie umieścić.

Pomiędzy polami ilościowymi, w dół tabeli, możesz przechodzić klawiszem TAB.

Kliknij przycisk Przycisk Dodaj pozycje Dodaj pozycje - do produktów planu zostaną dodane produkty z rozmiarem, dla którego ilość > 0.


Zapotrzebowanie materiałowe planu sprzedaży

Aby móc zrealizować przyjęty plan konieczne jest zapewnienie materiałów do produkcji. Z poziomu planu możesz wygenerować zapotrzebowanie materiałowe - bardzo dokładne rozposanie potrzebnych produktów i ilości pod przyjęte wielkości w planie. Co więcej - zapotrzebowanie materiałowe pozwala na szybkie złożenie zamówienia u dostawcy.

Więcej o zapotrzebowaniu materiałowym planu sprzedaży przeczytasz tutaj. A jak wywołać generowanie z poziomu planu? Kliknij przycisk: Przycisk Zapotrzebowanie materiałowe Zapotrzebowanie materiałowe. I dalej postępuj z powyższą dokumentacją.

Zlecanie produkcji z poziomu planu sprzedaży

Z poziomu planu sprzedaży możesz zlecić produkcję. Na dwa sposoby - albo tworząc tylko zlecenia produkcyjne, albo tworząc zlecenia i łącząc je w grupy zleceń.

Tworzenie grup zleceń do planu sprzedaży

Aby utworzyć grupę zleceń zaznacz w planie produkty, które mają znaleźć się w jednej grupie i kliknij przycisk Przycisk Utwórz grupę zleceń Utwórz grupę zleceń

Tworzenie grupy zleceń do planu sprzedaży
Tworzenie grupy zleceń do planu sprzedaży

Jeśli wśród zaznaczonych produktów znajduje się rodzina produktów, to w oknie zaprezentowane będą wszystkie powiązane z nią konkretne produkty. Wskaż jakie produkty chcesz zlecić, poprzez podane ilości zleconej. Podpowiemy ją na podstawie ilości z planu (dla konkretnego produktu w planie) lub ilości zamówionej (dla produktu, dla którego w planie znajduje się jego rodzina). Jeśli nie chcesz produkować danego produktu - ustaw mu ilość 0 lub zostaw puste miejsce.

Konkretne produkty danej rodziny w oknie tworzenia grupy posortowane będą po rozmiarze (priorytecie nadanym w liście rozmiarów)

Aby grupa zleceń została utworzona kliknij przycisk Przycisk Utwórz grupę i zlecenia Utwórz grupę i zlecenia.

W efekcie zostanie utworzona grupa zleceń:

Utworzona grupa zleceń
Utworzona grupa zleceń

z wypełnioną informacją o planie sprzedaży. Jeśli zaznaczone produkty miały ten sam asortyment - zostanie on w grupie wypełniony.

Utworzone będą również zlecenia produkcyjne i podpięte zostaną pod tą grupę:

Utworzone zlecenia produkcyjne
Utworzone zlecenia produkcyjne

W samym planie zostaną zaprezentowane ilości zlecone.


Dodatkowe funkcje wykonywane w planie sprzedaży

Ilości planowane możesz zestawić z ilościami zamówionymi. Kliknij przycisk Przycisk Pobierz zamówione pozycje Pobierz zamówione pozycje, a w tabeli produktów planu przeliczone zostaną ilości zamówione i nadwyżki. Ilości zamówione pobierane są z powiązanych zamówień sprzedaży. Ilość zamówiona to zsumowana ilość dla wszystkich odnalezionych w zamówieniach pozycji z danym produktem lub z produktami należącymi do rodziny produktu (jeśli to rodzina znalazła się w planie).

Aby powiązać zamówienia sprzedaży z planem wystarczy w szczegółach zamówienia wypełnić pole: plan sprzedaży.

Jeśli w produktem planu jest rodzina, to możesz, zaznaczając pozycję i klikając przycisk Przycisk Pokaż zamówione produkty rodziny z planu Pokaż zamówione produkty rodziny z planu, ustalić jakie konkretne produkty (np. w jakim rozmiarze, czy w jakim kolorze) zostały zamówione. Tutaj także dane pochodzą z powiązanych z planem zamówień sprzedaży:

Prezentacja ilości zamówionych konkretnych produktów danej rodziny
Prezentacja ilości zamówionych konkretnych produktów danej rodziny