Jak wiadomo, w każdym procesie produkcyjnym zdarzają się zmiany związane z zapotrzebowaniem materiałowym. Program qcadoo wychodzi na przeciw takim sytuacjom i daje możliwość edycji wcześniej obliczonego zapotrzebowania materiałowego w trakcie trwania zlecenia.

Aby móc zmienić zapotrzebowanie należy z listy zleceń wybrać konkretne zlecenie, wejść w widok szczegółowy i przy pomocy dropdown rozwinąć boczny pasek menu i wybrać genealogia Szczegółowe zapotrzebowanie. Po kliknięciu przycisku pojawi się tabela. W tabeli widoczne są wszystkie produkty jakie zastosowaliśmy w danym zleceniu, operacje w jakich produkt powstał, rola i typ produktu oraz planowane ilości. Dodatkowo z poziomu tabeli można dodawać, edytować i usuwać produkty. Aby dodać nowy produkt wybieramy Przycisk Dodaj nowe Nowy.

Szczegółowe zapotrzebowanie
Szczegółowe zapotrzebowanie
Modyfikację zapotrzebowania można przeprowadzać jedynie w zleceniu ze statusem: “Oczekujące”, “Zaakceptowane”, “Rozpoczęte”, “Przerwane”
Szczegółowe zapotrzebowanie - produkt
Szczegółowe zapotrzebowanie - dodanie produktu

Po wybraniu Przycisk Dodaj nowe Nowy otworzy się nowe okno. Tutaj należy wprowadzić wszystkie informacje dotyczące produktu. W zakładce Główna podaj:

 • operacja, w której produkt będzie zużywany lub produkowany
 • produkt, który ma być dodatkowo brany pod uwagę przy realizacji danego zlecenia
 • planowana ilość zużycia lub wytworzenia produktu
 • rola - do wyboru: użyty (ustawiana dla tych produktów, które mają być do operacji pobrane i przetworzone) i wyprodukowany (ustawiana dla tych produktów, które będą efektem operacji)
 • typ - do wyboru: surowiec, półprodukt, finalny produkt, finalny produkt dodatkowy lub odpad.

W zakładce Przepływ uzupełnij magazyny - dzięki temu będą mogły być tworzone dokumenty magazynowe przy akceptacji rejestracji produkcji czy zakończeniu zlecenia produkcyjnego. Jakie magazyny powinny być wypełnione? Zależy to od typu i roli produktu. Jeśli produkt to:

 • użyty surowiec - możesz uzupełnić Miejsce pobrania surowców i Miejsce rozchodowania nadmiarowych surowców
 • wyprodukowany produkt finalny - uzupełnij Magazyn przyjmowania wyrobów
 • wyprodukowany dodatkowy produkt finalny - uzupełnij Magazyn przyjmowania wyrobów
 • użyty lub wyprodukowany półprodukt - jeśli rejestrujesz produkcję do każdej operacji, to możesz określić z jakiego magazynu i na jaki magazyn będzie półprodukt pobierany, czy przyjmowany. Pole magazyn uaktywni się, gdy ustawisz Przepływ produkcji w toku = magazyn.
 • wyprodukowany odpad - jeśli ma być przyjmowany na magazyn, koniecznie trzeba uzupełnić Magazyn odpadów

Magazyny w zakładce będą się podpowiadać. Jeśli w technologii użytej w zleceniu jest zasięg = 1 dział, to podpowiedzą się magazyny podane w nagłówku zakładki Przepływ w technologii. Jeśli natomiast zasięg = wiele działów, to domyślnie ustawią się magazyny przypisane do działu, w zakładce Magazyny.

Dla produktu możesz ustalić też jakie partie mają zostać zużyte w procesie produkcji. Nie jest to rezerwacja partii na magazynie, ale plan realizacji produkcji. Przypisane w zakładce Partie dane będą widoczne w:

 • dostępności surowców w zleceniu produkcyjnym - zobaczysz czy masz wystarczający stan magazynowy zaplanowanych partii,
 • terminalu rejestracji produkcji - pracownik otrzyma informacje w menu kontekstowym do produktu wejściowego.

Po wprowadzeniu danych wybieramy Przycisk zapisz Zapisz.

Tabelę ze szczegółowym zapotrzebowaniem możemy zapisać w formie dokumentu w formacie Przycisk PDF PDF lub Przycisk CSV CSV.

Zmiana szczegółowego zapotrzebowania możliwa jest również podczas rejestracji produkcji. Dzięki temu pracownik na etapie meldowania efektów produkcji będzie mógł wprowadzić zamiennik, czy dodać odpad (aby móc zarejestrować wyprodukowanie wyrobu o niższej jakości).


Atrybuty zasobu w szczegółowym zapotrzebowaniu

Funkcja przydatna, gdy wytwarzasz pod jednym indeksem produktu różne jego warianty. Np. o różnych wymiarach lub personalizowane pod klienta. Każdemu wytwarzonemu produktowi (czyli o roli: wyprodukowany) możesz przypisać dowolne atrybuty zasobu. W ten sposób informujesz pracowników jakie cechy ma uzyskać.

Zapoznaj się najpierw z atrybutami - w szczegółowym zapotrzebowaniu wykorzystasz atrybuty zasobu. Musisz je zdefiniować, aby móc tutaj przypisać do produktu.

W szczegółowym zapotrzebowaniu wejdź w szczegóły produktu i przejdź do zakładki Atrybuty zasobu

Szczegółowe zapotrzebowanie - atrybuty zasobu
Szczegółowe zapotrzebowanie - atrybuty zasobu

Kliknij przycisk Przycisk Nowy Nowy, wybierz atrybut i podaj jego wartość. Dla danego produktu możesz przypisać wiele atrybutów.

Pamiętaj, że zakładka Atrybuty zasobu, widoczna jest tylko dla produktów wytwarzanych.

Jeśli zlecenie produkcyjne pochodzi z zamówienia sprzedaży, w którym atrybuty były określone, to produkt finalny zlecenia będzie miał je wypełnione. Zlecenie produkcyjne przekaże atrybuty dalej, do kolejnych etapów procesu - zobaczysz je na karcie pracy, w terminalu rejestracji produkcji czy w rekordzie rejestracji. A z rekordu rejestracji będą przekazane na tworzony dokument PW. A z dokumentu z kolei - to kształtującego stan magazynowy zasobu.


Odcinki, na jakie należy pociąć produkt wejściowy

qcadoo MES posiada opcję optymalizacji cięcia odcinków w ramach zlecenia. Pełen opis funkcjonalności znajdziesz tutaj. Odcinki, które muszą zostać wycięte planowane są w technologii. Po utworzeniu zlecenia definicja odcinków przenoszona jest do szczegółowego zapotrzebowania, do zakładki Odcinki:

Szczegółowe zapotrzebowanie - odcinki
Szczegółowe zapotrzebowanie - odcinki

I teraz to to miejsce jest informacją dla optymalizatora, jakie elementy muszą zostać pocięte.

Pamiętaj o następujących zasadach:

 1. odcinki w szczegółowym zapotrzebowaniu definiowane są na jednostkę wytwarzanego wyrobu (tak jak w technologii). Optymalizator sam wyliczy ile będzie ich potrzebnych, by wytworzyć zleconą ilość wyrobu,
 2. odcinki uzupełniają się zawsze w momencie wczytania w zleceniu technologii - czyli na starcie, przy zakładaniu zlecenia, ale też po modyfikacji, np. w celu wskazania innego wariantu produkcji. Jeśli przed zmianą technologii w zleceniu naniosłeś zmiany w odcinkach w szczegółowym zapotrzebowaniu, to musisz wprowadzić je ponownie,
 3. zmieniając definicję odcinków w szczegółowym zapotrzebowaniu, pamiętaj, by ponownie wywołać w zleceniu funkcję optymalizacji cięcia, tak by na produkcji były dostępne właściwe informacje.

Zaplanowanie odcinków do pocięcia wprost w zleceniu może być przeprowadzone nawet wtedy, gdy w technologii nie zostały one zdefiniowane. Zakładka będzie widoczna dla każdego produktu ze szczegółowego zapotrzebowania o roli = użyty.


Ręczne wydanie materiałów do zlecenia produkcyjnego

Jeśli chcesz wydawać materiały ręcznie do zlecenia produkcyjnego zacznij od ustawienia parametru rejestracji Wydanie materiałów na ręcznie do zlecenia / grupy. Dzięki temu w szczegółowym zapotrzebowaniu będzie aktywny przycisk Przycisk Wydaj surowce Wydaj surowce. Zaznacz materiały, które chcesz rozchodować (zielone wiersze w szczegółowym zapotrzebowaniu, czyli produkty o typie = surowiec i roli = użyty) i kliknij przycisk. Spowoduje to utworzenie dokumentu magazynowego RW na zaznaczone produkty, w ilościach pozostałych do wydania (ilość wyliczona jako różnica między ilością planowaną a już użytą). Dokument RW będzie miał przypisanie do zlecenia produkcyjnego. W szczegółowym zapotrzebowaniu zostaną ustawione odpowiednio ilości użyte. W rejestracji produkcji będą widoczne produkty wejściowe, potrzebne do realizacji zlecenia, ale pracownik nie będzie mógł zaraportować zużycia.

Jeśli chcesz wydać więcej niż pierwotnie zaplanowano, wejdź w dany produkt i zwiększ mu ilość planowaną. Dzięki temu będziesz mógł ponownie przeprowadzić proces wydania materiału.

Wykorzystanie zamiennika

W qcadoo surowce mogą mieć przypisane zamienniki - czyli listę produktów, którą pracownik może wykorzystać, gdy produktu ujętego w technologii nie ma aktualnie na stanie magazynowym.

Wykorzystanie zamiennika
Wykorzystanie zamiennika

Użycie zamiennika może być zapisane na etapie rejestracji produkcji (i w rejestracji i w terminalu rejestracji produkcji). Ale mogą być też dodane już w szczegółowym zapotrzebowaniu zlecenia produkcyjnego. Po co? Np. po to, by już na etapie planów wskazać wykorzystanie innego produktu. Albo by móc zapisać właściwe produkty zużywane w sytuacji ręcznego wydawania produktów do zlecenia produkcyjnego.

O tym jakie produkty mają zdefiniowane zamienniki dowiesz się z kolumny Istnieje zamiennik. Aby wprowadzić do szczegółowego zapotrzebowania zamiennik zaznacz produkt z Istnieje zamiennik = tak i kliknij przycisk Przycisk Wykorzystaj zamiennik Wykorzystaj zamiennik. Wskaż zamiennik z listy wcześniej zdefiniowanych. I podaj ilość planowaną czyli ilość w jakiej zamierzasz zużyć dany produkt. Jeśli dodanie zamiennika powoduje umniejszenie ilości zużycia produktu, z którego wyszedłeś, to możesz tą ilość podać w polu Zastępuje ilość - dzięki temu zapis zamiennika skoryguje ilość planowaną produktu pierwotnego.

Jeśli ilość podana w polu Zastępuje ilość przewyższa ilość planowaną produktu pierwotenego, to zapis zamiennika nie będzie możliwy.

Rezerwacja zasobów

Rezerwacja zasobów
Rezerwacja zasobów

Jeśli zależy Ci na tym, by podczas produkcji wykorzystany był konkretny zasób magazynowy (o konkretnych cechach i właściwościach) i chcesz mieć pewność, że nie będzie on wykorzystany pod inne zlecenia i że na pewno go nie zabraknie, możesz go zarezerwować pod zlecenie produkcyjne.

W tym celu w szczegółach zlecenia wejdź do szczegółowego zapotrzebowania, kliknij w produkt i przejdź do zakładki Rezerwacja zasobów.

Zarezerwować można tylko produkt o typie: surowiec i roli: użyty.

Kliknij Przycisk Nowy Nowy, wybierz z lookupa Zasób i sprawdź, czy podpowiedzieliśmy dobrą ilość.

O czym musisz pamiętać:

 • możesz zarezerwować tylko to, co masz na magazynie. Jeśli spodziewasz się dostawy surowca i już teraz wiesz, że trzeba będzie go wykorzystac pod to zlecenie, musisz poczekać na dostawę i utworzenie zasobu magazynowego. Jeśli wiesz jaki będzie numer partii kupionego produktu, możesz już teraz podpiąć go w zakładce Partie
 • do danego produktu zużywanego w zleceniu możesz zarezerwować wiele zasobów. Ważne, żeby suma ilości nie przewyższała ilości planowanej do zużycia
 • w lookupie zasobów będziesz widzieć zasoby danego produktu na magazynie, który został zdefiniowany jako magazyn pobrania surowców w zakładce Przepływ
 • rezerwacja jest możliwa tylko wtedy, gdy qcadoo pracuje bez integracji z ERP. Dlaczego? Ponieważ W trybie pracy z nadrzędnym ERP w qcadoo nie ma stanów magazynowych.
Jeśli operacja ma zaznaczoną flagę Wymagana rezerwacja zasobu surowca, sprawdzimy czy na pewno każdy produkt z operacji ma podany zasób, który należy zużyć. Jeśli nie - przypomnimy Ci o tym w momencie akceptacji zlecenia i nie pozwolimy na jego rozpoczęcie.Co daje rezerwacja zasobu pod zlecenie?

 1. dany zasób magazynowy ma zarezerwowaną ilość pod dane zlecenie. Zobaczysz to w:
  • liście zasobów, gdzie ustawiona zostanie ilość zarezerwowana i wyliczona ilość dostępna.
  • liście rezewacji, gdzie pojawi się wiersz z rezerwacją zasobu danego produktu, na danym magazynie i pod konkretne zlecenie produkcyjne
 2. pracownicy w terminalu rejestracji produkcji zobaczą jakie zasoby są zarezerwowane i co konkretnie powinno być zużyte. Ponadto podczas raportowania zużycia dana rezerwacja będzie stopniowo rozliczana z automatu, czego skutkiem będzie dokument RW zmniejszający ewidencyjny stan danego zasobu
Jeśli podczas produkcji zostanie zużyta mniejsza ilość surowca niż zaplanowano, to pozostała rezerwacja zasobu zostanie usunięta w momencie zakończenia zlecenia produkcyjnego. Dzięki temu zasób zostanie zwolniony i będzie można wykorzystać go w innych zleceniach.