Zlecenie na usługi jest narzędziem pozwalającym na grupowanie oraz zarządzanie zadaniami operacyjnymi, które zostały określone jako zadania podwykonywane. Rozliczanie wydanych oraz przyjętych produktów dotyczących podwykonywanych operacji jest możliwe jedynie z tego miejsca.

Listę zleceń na usługi znajdziesz w: Planowanie > Zlecenia na usługi

Lista zleceń na usługi
Lista zleceń na usługi

Dodanie zlecenia na usługi

Zlecenia na usługi mogą być dodawane tylko i wyłącznie ręcznie.

Aby dodać ręcznie zlecenie na usługi będąc w liście kliknij Przycisk Dodaj nowy

Formularz dodawania zlecenia na usługi
Formularz dodawania zlecenia na usługi

Aby zaakceptować zlecenie na usługi, pobrać surowce, produkty wyjściowe oraz koszty usługi należy wypełnić:

  • datę rozpoczęcia oraz zakończenia - wskaż w jakich ramach casowych będzie wykonywane zlecenie na usługi

oraz dodać podwykonywane zadania operacyjne.

Wyświetlone zostaną tylko te zadania operacyjne, które w technologii mają określone podwykonawstwo.

Jeśli zadania operacyjne chcesz filtrować kontrahentami wykonującymi daną operację, przed wyborem zadania wskaż kontrahenta. W sytuacji, kiedy kontrahent nie będzie wskazany, wyświetlimy wszystkie dostepne zadania podwykonywane.

Realizacja zlecenia na usługi

Wydawanie surowców

Wydanie surowców
Wydanie surowców

Kontrahent, aby zacząć pracę nad powierzonymi mu zadaniami musi mieć odpowiednie surowce. W celu wydania niezbędnych surowców wejdź w zakładkę Surowce zaznacz te produkty, które chcesz wydać, a nastepnie kliknij przycisk Wydaj Przycisk Wydaj . Akcja ta zmieni status zlecenia na w realizacji.

Wydanie automatycznie przeniesie Cię do zakładki Dokumenty, gdzie możesz podejrzeć stworzony dokument WZ.

Przyjmowanie produktów wyjściowych

Przyjęcie produktów wyjściowych
Przyjęcie produktów wyjściowych

Aby przyjąć wykonane przez kontrahenta produkty wyjściowe, przejdź do zakładki Produkty wyjściowe. Z tego miejsca możesz przyjąć dany produkt zaznaczając go, a nastepnie klikając przycisk Przyjmij Przycisk Przyjmij .Akcja ta podobnie jak w wydaniu zmieni status zlecenia na w realizacji.

Podobnie jak w wydaniach, przyjęcie przeniesie Cię do zakładki Dokumenty, w której ujrzysz powstały dokument PZ.

Stworzone dokumenty (WZ, PZ) są szkicowe. W razie zmiany ilości wydawanych surowców lub przyjmowanych produktów wyjściowych możesz edytować ich pozycję i zaakceptować dokument. Po akceptacji zaaktualizujemy ilości wydane i przyjęte w zleceniu na usługi oraz w szczegółowym zapotrzebowaniu.

Raportowanie realizacji zadań

Realizacja zlecenia na usługi
Realizacja zlecenia na usługi

Kontrahent, któremu przypiszemy zlecenie na usługi lub sam je pobierze w portalu podwykonawców może raportować wykonanie zadań poprzez zakładkę Realizacja. Szczegóły realizacji zawierają:

  • Datę realizacji - datę wykonania produktu wyjściowego
  • Produkt - jaki produkt został wykonany
  • Ilość wykonana
  • Ilość pozostała do wykonania

Koszty usług

Koszty zlecenia na usługi
Koszty zlecenia na usługi

W zakładce Koszty usług zaprezentowane są produkty wyjściowe każdej operacji przypisanej do zlecenia na usługi. W tym miejscu wyliczamy wartość wykonania zadania przez podwykonawcę pobierając koszt jednostkowy zdefiniowany w operacji oraz mnożąc go przez ilość przyjętą produktów wyjściowych.

Koszt w zleceniu na usługi jest edytowalny, więc jeśli od czasu, kiedy zdefiniowano go w technologii uległ on zmianie, w zleceniu na usługi można wprowadzić korektę.

Jeśli jednak chcesz powrócić do kosztów zdefiniowanych w technologii, wystraczy, że zaznaczysz produkt i klikniesz przycisk Kopiuj koszty z planowanych Przycisk Kopiuj koszty z planowanych .

Koszty usług przekazywane są do Cen i Kosztów zlecenia produkcyjnego.