W qcadoo obsługiwane są dwa podejścia do planowania. Pierwsze zakłada, że planujemy całe zlecenia produkcyjne, przypisując je do linii. W tym podejściu wszystkie operacje wykonywane są po kolei, bez możliwości odłożenia w czasie realizacji części czynności. Drugie podejście zakłada planowanie każdej operacji zlecenia osobno. Operacje przypisywane są do stacji roboczych i/lub do pracowników. I to one układane są czasowo oraz raportowane. Odzwierciedleniem zaplanowanej operacji jest zadanie operacyjne. Zadanie operacyjne to element planowania operacyjnego. I właśnie o nich będzie opowiadała ta strona dokumentacji.

Aby przejrzeć listę zadań operacyjnych wejdź w Planowanie > Zadania operacyjne:

Lista zadań operacyjnych
Lista zadań operacyjnych

Zadania operacyjne mają dwa typy:

 • wykonanie operacji w zleceniu - powiązane jest z konkretną operacją wynikającą z drzewa technologii użytej w zleceniu
 • inne zadanie - jest dodatkowym zadaniem, które powierzamy pracownikowi

Zadania operacyjne będące wykonaniem operacji w zleceniu mogą być wprowadzone na 3 sposoby:

 1. ręcznie
 2. poprzez zatwierdzenie planu na stację i pracownika
 3. poprzez utworzenie planu operacyjnego z kalkulacji czasochłonności zlecenia

Inne zadania mogą być wprowadzane tylko ręcznie.

Ręczne dodawanie zadań operacyjnych

Dodanie nowego zadania operacyjnego
Dodanie nowego zadania operacyjnego

Aby dodać nowe zadanie operacyjne wejdź w Planowanie > Planowanie operacyjne i kliknij Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy.

Rozpocznij od wskazania typu zadania - to on uwarunkuje aktywność pozostałych pól. Jeśli chcesz zaplanować realizację czynności ze zlecenia, to wskaż typ = wykonanie operacji w zleceniu. Podaj następnie:

 • zlecenie produkcyjne - lista zleceń jest ograniczona do tych raportowanych z dokładnością do operacji. Wskaż to zlecenie, które chcesz rozpisać na zadania operacyjne
 • operacja w drzewie - wskaż operację z technologii, którą używać będziesz we wskazanym wyżej zleceniu. Każda operacja powinna mieć swoje zadanie - aby pracownicy wiedzieli jakie czynności mają zostać wykonane
 • data rozpoczęcia i data zakończenia - zaplanuj w jakim okresie zadanie ma zostać zrealizowane
 • pracownik - możesz wskazać, kto ma się zająć zadaniem
 • stacja robocza - możesz wskazać na jakiej stacji roboczej (czy to maszynie czy stanowisku) zadanie ma być wykonywane

Na podstawie wskazanego zlecenia produkcyjnego uzupełnią się:

 • linia produkcyjna
 • ilości: planowana, wyprodukowana
 • procent wykonania
Jeśli zadanie operacyjne wystawione ręcznie jest przypisane do zlecenia produkcyjnego o statusie oczekujące, to ilości nie będą wypełnione. Uzupełnią się dopiero po akceptacji zlecenia produkcyjnego.

Na podstawie operacji natomiast uzupełni się:

 • nazwa
 • opis

Numer zadania zostanie nadany automatycznie.


Dodanie nowego zadania operacyjnego o typie inne zadanie
Dodanie nowego zadania operacyjnego o typie inne zadanie

Jeśli wprowadzasz zadanie o typie: inne zadanie, to wypełnij następujące pola:

 • nazwa - określ co pracownik ma wykonać
 • opis - możesz wprowadzić szczegółowe informacje o czynności do wykonania
 • pracownik - wskaż kto ma zająć się danym zadaniem
 • data rozpoczęcia i data zakończenia - określ w jakim czasie zadanie ma zostać wykonane.

Numer zadania operacyjnego zostanie nadany automatycznie.

Dodawanie zadań przez zatwierdzenie planu

Efektem planu na stację roboczą i pracownika, jest utworzenie zadań operacyjnych. Zadania są odpowiednio ułożone czasowo i mają przypisaną stację roboczą i pracownika. Z poziomu planu tworzą się tylko zadania powiązane ze zleceniem produkcyjnym.

Dodawanie zadań z poziomu kalkulacji czasochłonności zlecenia

Z poziomu zlecenia produkcyjnego możesz przeprowadzić kalkulację czasochłonności. Funkcja przeliczy (na podstawie norm technologii) jak długo będą trwały poszczególne operacje, a także ułoży je czasowo zgodnie z drzewem technologii. Do tak przygotowanych wyliczeń można utworzyć plan operacyjny. Jak tego dokonać?

Wejdź w zlecenie produkcyjne, podaj datę rozpoczęcia i wybierz Czasochłonność Czasochłonność. Wygeneruj kalkulację i kliknij Utwórz plan operacyjny Utwórz z symulacji plan operacyjny. Zadania operacyjne zostaną założone.

Czym różnią się zadania operacyjne pochodzące z planu od zadań z czasochłonności zlecenia? Plan na stację i pracownika wyodrębnia zadania do wykonania i przypisuje je do stacji roboczych i pracowników. Ponadto - ustawiając daty realizacji uwzględnia istniejące zadania, dzięki temu unika realizacji wielu zadań w jednym czasie. Natomiast plan operacyjny z kalkulacji czasochłonności ogranicza się do wyodrębnienia operacji i nadania im dat rozpoczęcia i zakończenia, jednak bez próby ustalenia, czy coś w tym samym czasie jest zaplanowane do realizacji.

Statusy zadań operacyjnych

Zadania operacyjne mogą przyjmować 4 statusy:

 • oczekujące
 • rozpoczęte
 • zakończone
 • odrzucone

Nowe zadanie otrzymuje status oczekujące. W momencie rozpoczynania zlecenia produkcyjnego statusy wszystkich powiązanych zadań zmieniają się na rozpoczęte. W momencie zakańczania zlecenia produkcyjnego - jego zadania operacyjne również są zakończone. Status odrzucone nadawany jest w momencie odrzucenia planu na stację i pracownika.

Do danej operacji zlecenia produkcyjnego może istnieć tylko jedno zadanie operacyjne o statusie innym niż odrzucone.


Szczegółowe zapotrzebowanie zadania operacyjnego

Jeśli zadanie operacyjne powiązane jest ze zleceniem produkcyjnym o statusie co najmniej zaakceptowanym, to uaktywni się przycisk Szczegółowe zapotrzebowanie Szczegółowe zapotrzebowanie. Skorzystaj z niego, aby ustalić jakie produkty będą brały udział w wykonaniu danej operacji. Dowiesz się o ilościach planowanych, ale też o ilościach już zaraportowanych jako zużyte czy wyprodukowane. Zobaczysz tu również wykorzystane zamienniki. Szczegółowe zapotrzebowanie pozwala też na modyfikację listy produktów - poczytasz o tym w tej dokumentacji.


Śledzenie postępu produkcji

Wykonanie zadania operacyjnego może być raportowane z poziomu terminala - wybierając z listy przypisane pracownikowi zadanie, albo z poziomu Rejestracja > Rejestracja produkcji, wybierając operację zlecenia. Zadeklarowana ilość wyprodukowana będzie widoczna w zadaniu. Spowoduje to ponadto przeliczenie wykonania procentowego.

Oznaczenie kolorem wykonania procentowego w zadaniach operacyjnych
Oznaczenie kolorem wykonania procentowego w zadaniach operacyjnych

Kolumna Wykonano % może zostać oznaczona kolorami. Stosujemy trzy kolory:

 • czerwony - oznacza, że jeszcze nic nie zostało wyprodukowane (ilość wyprodukowana pochodząca z zaakceptowanych rekordów rejestracji produkcji to 0),
 • zielony - oznacza, że cała ilość zlecona jest już wyprodukowana (suma ilości wyprodukowanej pochodzącej z zaakceptowanych rekordów rejestracji jest co najmniej taka jak ilość zlecona),
 • żółty - oznacza, że praca trwa (czyli mamy już zarejestrowaną ilość wyprodukowaną do tej operacji, ale jest ona nadal mniejsza od ilości zleconej).

Aby kolor się pojawił, zaznacz parametr Oznacz kolorem procent wykonania w Parametry > Parametry planowania > Zadania operacyjne