Jak wiadomo, w każdym procesie produkcyjnym zdarzają się zmiany związane z zapotrzebowaniem materiałowym. Program qcadoo wychodzi na przeciw takim sytuacją i daje możliwość edycji wcześniej obliczonego zapotrzebowania materiałowego w trakcie trwania zlecenia.

Aby móc zmienić zapotrzebowanie należy z listy zleceń wybrać konkretne zlecenie, wejść w widok szczegółowy i przy pomocy dropdown rozwinąć boczny pasek menu i wybrać genealogia Szczegółowe zapotrzebowanie. Po kliknięciu przycisku pojawi się tabela. W tabeli widoczne są wszystkie produkty jakie zastosowaliśmy w danym zleceniu, operacje w jakich produkt powstał, rola i typ produktu oraz planowane ilości. Dodatkowo z poziomu tabeli można dodawać, edytować i usuwać produkty. Aby dodać nowy produkt wybieramy Przycisk Dodaj nowe Nowy.

Szczegółowe zapotrzebowanie
Szczegółowe zapotrzebowanie
Modyfikację zapotrzebowania można przeprowadzać jedynie w zleceniu ze statusem: “Zaakceptowane”, “Rozpoczęte”, “Przerwane”
Szczegółowe zapotrzebowanie - produkt
Szczegółowe zapotrzebowanie - dodanie produktu

Po wybraniu Przycisk Dodaj nowe Nowy otworzy się nowe okno. Tutaj należy wprowadzić wszystkie informacje dotyczące produktu. W zakładce Główna podaj:

  • operacja, w której produkt będzie zużywany lub produkowany
  • produkt, który ma być dodatkowo brany pod uwagę przy realizacji danego zlecenia
  • planowana ilość zużycia lub wytworzenia produktu
  • rola - do wyboru: użyty (ustawiana dla tych produktów, które mają być do operacji pobrane i przetworzone) i wyprodukowany (ustawiana dla tych produktów, które będą efektem operacji)
  • typ - do wyboru: surowiec, półprodukt, finalny produkt, odpad (odpad to uogólnienie - typ ten reprezentuje te produkty, które zostały nadmiarowo wytworzone, ale nie będą obrabiane dalej. Może to być faktycznie odpad z produkcji, ale też dodatkowo, przy okazji tworzony produkt, np. na rzecz innego zlecenia).

W zakładce Przepływ uzupełnij magazyny - dzięki temu będą mogły być tworzone dokumenty magazynowe przy akceptacji rejestracji produkcji czy zakończeniu zlecenia produkcyjnego. Jakie magazyny powinny być wypełnione? Zależy to od typu i roli produktu. Jeśli produkt to:

  • użyty surowiec - możesz uzupełnić Miejsce pobrania surowców i Miejsce rozchodowania nadmiarowych surowców
  • wyprodukowany produkt finalny - uzupełnij Magazyn przyjmowania wyrobów
  • użyty lub wyprodukowany półprodukt - jeśli rejestrujesz produkcję do każdej operacji, to możesz określić z jakiego magazynu i na jaki magazyn będzie półprodukt pobierany, czy przyjmowany. Pole magazyn uaktywni się, gdy ustawisz Przepływ produkcji w toku = magazyn.
  • wyprodukowany odpad - jeśli ma być przyjmowany na magazyn, koniecznie trzeba uzupełnić Magazyn przyjmowania wyrobów

Magazyny w zakładce będą się podpowiadać. Jeśli w technologii użytej w zleceniu jest zasięg = 1 dział, to podpowiedzą się magazyny podane w nagłówku zakładki Przepływ w technologii. Jeśli natomiast zasięg = wiele działów, to domyślnie ustawią się magazyny przypisane do działu, w zakładce Magazyny.

Po wprowadzeniu danych wybieramy Przycisk zapisz Zapisz.

Tabelę ze szczegółowym zapotrzebowaniem możemy zapisać w formie dokumentu w formacie Przycisk PDF PDF lub Przycisk CSV CSV.

Aby móc edytować technologię z poziomu zlecenia należy najpierw odblokować odpowiednie opcje w parametrach programu. W tym celu wybieramy Administracja » PARAMETRY » Zlecenia, tam w zakładce “Główna” odznaczamy “Blokady”, które chcemy zdjąć.
Oprócz możliwości zmiany zapotrzebowania dla danego zlecenia, wszystkie tryby rejestracji produkcji, mają możliwość modyfikowania ogólnego postępu produkcji. Wszystkie wprowadzane zmiany będą widoczne w Rejestracji produkcji.

Zmiana szczegółowego zapotrzebowania możliwa jest również podczas rejestracji produkcji. Dzięki temu pracownik na etapie meldowania efektów produkcji będzie mógł wprowadzić zamiennik, czy dodać odpad (aby móc zarejestrować wyprodukowanie wyrobu o niższej jakości).


Atrybuty zasobu w szczegółowym zapotrzebowaniu

Funkcja przydatna, gdy wytwarzasz pod jednym indeksem produktu różne jego warianty. Np. o różnych wymiarach lub personalizowane pod klienta. Każdemu wytwarzonemu produktowi (czyli o roli: wyprodukowany) możesz przypisać dowolne atrybuty zasobu. W ten sposób informujesz pracowników jakie cechy ma uzyskać.

Zapoznaj się najpierw z atrybutami - w szczegółowym zapotrzebowaniu wykorzystasz atrybuty zasobu. Musisz je zdefiniować, aby móc tutaj przypisać do produktu.

W szczegółowym zapotrzebowaniu wejdź w szczegóły produktu i przejdź do zakładki Atrybuty zasobu

Szczegółowe zapotrzebowanie - atrybuty zasobu
Szczegółowe zapotrzebowanie - atrybuty zasobu

Kliknij przycisk Przycisk Nowy Nowy, wybierz atrybut i podaj jego wartość. Dla danego produktu możesz przypisać wiele atrybutów.

Pamiętaj, że zakładka Atrybuty zasobu, widoczna jest tylko dla produktów wytwarzanych.

Jeśli zlecenie produkcyjne pochodzi z zamówienia sprzedaży, w którym atrybuty były określone, to produkt finalny zlecenia będzie miał je wypełnione. Zlecenie produkcyjne przekaże atrybuty dalej, do kolejnych etapów procesu - zobaczysz je na karcie pracy, w terminalu rejestracji produkcji czy w rekordzie rejestracji. A z rekordu rejestracji będą przekazane na tworzony dokument PW. A z dokumentu z kolei - to kształtującego stan magazynowy zasobu.