Stacja robocza to konkretna maszyna lub stanowisko biorące udział w danym procesie produkcyjnym.

Stacja robocza w qcadoo wykorzystywana będzie przy planowaniu operacji do wykonania. Plan na stację roboczą i pracownika rozdzieli istniejące zlecenia na operacje i ułoży je wg wybranego algorytmu na stacjach, które daną czynność mogą wykonać.

Stacje robocze wykorzystywane są też w module działu utrzymania ruchu - możesz planować remonty, zarządzać przeglądami czy reagować na pojawiające się awarie.

Stacje robocze mogą być dodane ręcznie oraz przez import danych z arkusza Excel.

Jak dodać ręcznie nową stację roboczą?

Aby dodać nową stację roboczą wybierz: Struktura firmy » Stacje robocze » Przycisk Dodaj nowe zlecenie Dodaj nowy

Dodanie stacji roboczej
Dodanie stacji roboczej

Koniecznie podaj numer, nazwę oraz typ stacji roboczej. Ponadto możesz dla stacji roboczej zapisać takie dane jak:

 • opis,
 • data przyjęcia,
 • data wycofania,
 • numer fabryczny,
 • numer UDT,
 • seria,
 • producent,
 • data produkcji,
 • numer inwentarzowy,
 • pracownik - jest to domyślny pracownik obsługujący daną stację roboczą. Przypisanie przyda się w planie na stację roboczą i pracownika, gdzie dla odpowiednio wybranego kryterium doboru pracownika, do każdej operacji na daną stację zostanie przyporządkowany podany pracownik,
 • stacja buforowa - zaznacz parametr, jeśli stacja ta nie jest właściwym miejscem wykonania operacji, tylko “workiem”, do którego zadania będą przydzielane w planie, i z którego kierownik produkcji przesunie zadanie do konkretnej maszyny czy stanowiska. Parametr wykorzystywany w planie na stację roboczą i pracownika i na wykresie Gantta zadań operacyjnych.

Potraktuj qcadoo jako bazę wszelkich dostępnych informacji o maszynie. Dzięki temu będziesz mieć inforamcje zawsze pod ręką - nie będziesz musiał przeszukiwać segregatorów z dokumentami.

Poza standardowymi informacjami z zakładki Główna, możesz definicję stacji uzupełnić o więcej danych:

 • w zakładce “Załączniki” - możesz załączyć pliki powiązane z tym stanowiskiem np. instrukcje lub wymagane certyfikaty,
 • w zakładce “Firmy obsługujące” - przypisać możesz firmy, które serwisuję daną maszynę,
 • w zakładce “Linie produkcyjne” - przypiszesz dział i linię produkcyjną, do których dana stacja należy. Warto uzupełnić tą inforamcję jeśli zależy Ci na planowaniu zadań z dokładnością do stacji, albo gdy zamierzasz wykorzystywać moduł działu utrzymania ruchu w qcadoo
 • w zakładce Wymiary produktu - możesz określić minimalne i maksymalne wymiary produktu jakie jesteś w stanie na tej maszynie uzyskać. Dane te zweryfikujemy na etapie sprawdzania technologii i powiemy Ci, czy projektowany wyrób jesteś w stanie wytworzyć za pomocą wskazanych stacji,
 • w zakładce “Lokalizacja” - zobaczysz gdzie dana stacja znajduje się w całej strukturze firmy. W tym celu wygeneruj strukturę za pomocą przycisku Generuj Generuj strukturę. Warunkiem niezbędnym do tego, by drzewo mogło się zbudować, jest przypisanie do zakładu działów, do działu - linii, do linii - stacji, a nawet do stacji - podzespołu
Jeśli zależy Ci na planie produkcji z dokładnością do stacji roboczej koniecznie wskaż w drzewie technologii jakie stacje robocze mogą daną operację wykonać.
 • w zakładce okresy pracy - zaraportujesz moment uruchomienia i zatrzymania maszyny oraz możesz dokonać analizy okresów pracy maszyny i aktualnego statusu.
Lista okresów pracy
Lista okresów pracy

Okresy pracy maszyny możemy dodać na trzy sposoby:

 • klikając Uruchom Przycisk Uruchom i Zatrzymaj Przycisk Zatrzymaj w stacji roboczej - przypisanie daty na podstawie daty aktualnej oraz pracownika na podstawie pracownika powiązanego z zalogowanym użytkownikiem
 • dodając ręcznie Okres pracy
Dodanie okresu pracy
Dodanie okresu pracy

Podaj datę uruchomienia, pracownika uruchamiającego stację, datę zatrzymania stacji oraz pracownika zatrzymującego stację. Czas pracy na podstawie wprowadzonych danych będzie wyliczony automatycznie.

 • klikając Uruchom i Zatrzymaj w terminalu

  Jak zaimportować stacje robocze z arkusza Excel?

qcadoo MES pozwala na zaciągnięciu wielu danych z arkusza Excel. Sposób działania w każdym z miejsc jest dokładnie taki sam - opis znajdziesz w tej dokumentacji. Poszczególne funkcjonalności różnią się tylko szablonem, który trzeba wypełnić.

Aby zaimportować stacje robocze (i pobrać szablon do wypełnienia) wejdź w Struktura firmy > Stacje robocze i kliknij przycisk Przycisk Importuj stacje robocze Importuj stacje robocze z XLSX.

Arkusz .xlsx do importu stacji roboczych zawiera następujące kolumny:

 • numer (kolumna A) - dana wymagana, do wpisana dowolny tekst. Warunek - numer danej stacji może wystąpić tylko raz
 • nazwa (kolumna B) - dana wymagana, do wpisania dowolny tekst
 • typ stacji roboczej (kolumna C) - dana wymagana, do wpisania numer typu stacji roboczej zdefiniowany w qcadoo
 • opis (kolumna D) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • nr fabryczny (kolumna E) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • nr UDT (kolumna F) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • seria (kolumna G) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • producent (kolumna H) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • data produkcji (kolumna I) - dana opcjonalna, do wpisania data
 • data przyjęcia (kolumna J) - dana opcjonalna, do wpisania data
 • data wycofania (kolumna K) - dana opcjonalna, do wpisania data
 • nr inwentarzowy (kolumna L) - dana opcjonalna, do wpisania dowolny tekst
 • dział (kolumna M) - dana opcjonalna, do wpisania numer działu zdefiniowanego w qcadoo
 • linia (kolumna N) - dana opcjonalna, do wpisania numer linii zdefiniowanej w qcadoo. Linia tu podana musi należeć do działu podanego w kolumnie wcześniej