Plan na linię produkcyjną to wsparcie planisty w podejściu, które zakłada, że zlecenia rozliczane są jako całość. Co prawda, w dalszym ciągu mamy rozbicie na operacje, ale wszystkie realizowane są na tej samej linii produkcyjnej. W tym przypadku zlecenia realizujemy zbiorczo, czyli wszystko co zostało wyprodukowane i zużyte w całym zleceniu ewidencjonowane jest w jednym meldunku.

Proces planowania na linię produkcyjną:

 1. ustali czas trwania zlecenia
 2. przypisze zlecenie do linii produkcyjnej, na której powinno być wykonane
 3. wyznaczy datę rozpoczęcia i zakończenia zlecenia
 4. dobierze odpowiednie przezbrojenie do danego zlecenia

Konfiguracja

 1. wprowadź linie produkcyjne, na których będą realizowane zlecenia. Pamiętaj, aby każda z linii miała zdefiniowane kalendarze. Jeśli przypisania takiego nie będzie, założymy, że linia pracuje na wszystkich zdefiniowanych zmianach
 2. przypisz linie produkcyjne do technologii, w przeciwnym wypadku przyjmujemy, że zlecenie można przypisać do dowolnej linii
 3. zdefiniuj przydziały do zmian (w przypadku wyboru liczenia czasu trwania zlecenia w oparciu o plan na zmianę)
 4. dla linii produkcyjnej w technologii podaj normę wydajnościową lub inne dane pozwalające na wyliczenie wydajności jeśli użytkownik korzysta z algorytmu użytkownika (jeśli czas liczony jest poprzez poprzez plan na zmianę)
 5. dla każdej operacji w technologii określ normy czasowe, ponieważ musimy wiedzieć ile trwa każda z operacji, aby rozplanować czas trwania całego zlecenia (jeśli czas będzie liczony na podstawie kalkulacji czasochłonności)
 6. wprowadź zastosowaną technologię w zleceniu, w przeciwnym wypadku zlecenie to zostanie pominięte w planowaniu

Planowanie

Aby rozpocząć planowanie na linie produkcyjne, musisz wprowadzić zlecenia produkcyjne.

Zlecenia produkcyjne, które mają znaleźć się w planie na linię produkcyjną, muszą mieć sposób rejestracji zbiorczy. Jeśli wszystko będziesz planować w ten sposób, ustaw taki sposób w parametrach rejestracji produkcji, a będziemy go podpowiadać przy tworzeniu technologii. A z technologii przeniesiemy go do zlecenia produkcyjnego.

Zlecenia produkcyjne muszą mieć uzupełnione następujące dane:

 • produkt
 • ilość zleconą
 • technologię

Daty mogą zostać puste, zostaną uzupełnione w momencie zatwierdzania planu.

Czas na stworzenie planu. Na podstawie wskazanych zleceń, ułożymy je na linii produkcyjnej i ustalimy czasy realizacji.

Oto kilka zasad dotyczących planowania, które przyjęliśmy:

 1. planujemy wzorując się o algorytm NEH
 2. plan rozpoczna się po dacie zakończenia ostatniego zlecenia na linii produkcyjnej
 3. dopóki plan ma status szkicowy możesz wprowadzać zmiany i generować ponownie plan
 4. plan możesz zmienić ręcznie - dopasowując go do swoich potrzeb (zmiana daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia oraz zależnie od parametru “Pozwól na zmianę linii” - linii produkcyjnych). Ale jeśli już po zmianach ponownie wywołasz funkcje planowania, wszystko co wprowadziłeś zostanie nadpisane przez plan ustalony na podstawie algorytmu planowania

Dodawanie planu i określenie parametrów planowania

Wejdź w Planowanie > Plan na linię produkcyjną i kliknij Przycisk Dodaj nowe Dodaj nowy

Dodawanie planu na linię produkcyjną
Dodawanie planu na linię produkcyjną

Określ:

 1. nazwę planu - jeśli pole zostaniesz puste w momencie zapisu uzupełnimy je numerem (nadanym jako kolejny numer planu)

 2. rozpoczęcie planu - wskaż datę od kiedy plan ma obowiązywać. Będzie to dla nas wyznacznik dla planowania - nie zaplanujemy wykonania operacji wcześniej niż podana przez Ciebie data.

 3. czas trwania zlecenia liczony w oparciu o - do wyboru:
  • czasochłonność technologii - czas trwania zlecenia będzie liczony na podstawie norm czasowych operacji
  • plan na zmianę - czas trwania zlecenia liczony będzie w oparciu o produkcję na zmianę i algorytm podany w parametrach. W tym wypadku konieczne jest, aby zdefiniować przydziały do zmian oraz upewnić się, że parametr automatyczny plan na zmianę jest zaznaczony
 4. sortowanie - do wyboru sześć opcji:
  • od najdłużej trwających zleceń
  • od najkrócej trwających zleceń
  • od najważniejszych klientów - będziemy najpierw realizować zamówienia klientów A, później B i na końcu C.
  • od największej ilości zleconej
  • od najmniejszej ilości zleconej
  • od najwcześniejszego terminu ostatecznego
 5. kryterium oceny - po każdym ułożeniu zleceń na linii dokonujemy oceny przypisania. Pozostawiamy to przypisanie, które jest najlepsze z punktu widzenia wskazanego kryterium. Do wyboru dwie opcje:
  • najmniej uruchomionych linii produkcyjnych - czyli zlecenie zostanie przypisane do możliwej linii, która sprawi, że jest aktualnie najmniej linii uruchomionych
  • najkrótszy czas produkcji na linii - czyli zlecenie zostanie przypisane do możliwej linii, która pozwoli na najwcześniejszą datę zakończenia zlecenia
  • najmniej przezbrojeń - czyli zlecenia zostaną przypisane do możliwej linii, a następnie sprawdzamy, czy konieczne jest wykonanie przezbrojenia w danym zleceniu. Wygrywa to zlecenie, do którego przezbrojenie nie będzie potrzebne lub przezbrojenie będzie najkrótsze
 6. pozwól na zmianę linii - jeśli ten parametr jest zaznaczony, to zlecenie o statusie oczekujące traktujemy tak jakby nie miało przypisanej linii. W przypadku, gdy zlecenie ma status zaakceptowane, to linię możemy zmienić jedynie kiedy parametr Pozwól na zmianę linii produkcyjnej w zaakceptowanym zleceniu jest zaznaczony. Jeśli nie chcesz, aby linia w zleceniu produkcyjnym była zastąpiona inną, to zostaw parametr niezaznaczony.

Wskazanie zleceń do przeplanowania

Zaciąganie zleceń produkcyjnych do planu na linię produkcyjną
Zaciąganie zleceń produkcyjnych do planu na linię produkcyjną

Dane podstawowe planowania zostały określone. Zapisz plan i przejdź do zakładki Dane wejściowe, aby zaciągnąć zlecenia, które mają zostać przeplanowane.

W oknie wyboru zobaczysz tylko te zlecenia, które mają sposób rejestracji zbiorczy i których status to oczekujące lub zaakceptowane. Zleceń już rozpoczętych, zakończonych czy odrzuconych przeplanować się nie da.

Dane zlecenie produkcyjne może znajdować się w kilku planach na raz. Po zatwierdzeniu planu, kolejne zatwierdzenie planu z tym samym zleceniem nadpisuje wcześniej zaakceptowane plany.


Wygenerowanie planu

Wejdź w zakładkę Plan - ukaże Ci się dodatkowy pasek narzędziowy dedykowany planowaniu na linie produkcyjne.

Zakładka Plan i dodatkowy pasek narzędziowy
Zakładka Plan i dodatkowy pasek narzędziowy

Jak już wiesz, planowanie składa się z 4 kroków:

 1. ustalenie czasu trwania zlecenia
 2. przypisanie zlecenia do linii produkcyjnej
 3. wyznaczenie daty rozpoczęcia i zakończenia
 4. dobranie odpowiednich przezbrojeń

Do każdego z tych kroków jest jeden przycisk. Zatem kliknij Przycisk generuj plan Generuj plan, a dla każdego zlecenia produkcyjnego wyliczymy czas trwania (w zależności od tego o co czas trwania zlecenia jest liczony).

Zlecenia i czas ich trwania
Zlecenia i czas ich trwania

Zwróć uwagę, czy wszystkie zlecenia mają wyznaczoną linię produkcyjną oraz czas rozpoczęcia i zakończenia. Jeśli nie - to zlecenie nie będzie dalej planowane. Sprawdź, czy Tj został uzupełniony we wszystkich operacjach dotyczących interesującego nas zlecenia (w przypadku liczenia czasu w oparciu o czasochłonność), wróć do norm czasowych operacji i je uzupełnij. Pamiętaj, że uzupełnienie czasu w Technologie > Operacje nie sprawi, że technologia użyta w zleceniu zostanie zaktualizowana. Póki zlecenie na status oczekujące - możesz wprowadzić zmiany wprost do technologii zlecenia. Najlepiej jednak stworzyć nową wersję technologii i tam wprowadzić zmiany, następnie zaakceptować ją i podmienić w zleceniu. Powinieneś również sprawdzić przypisanie linii do technologii wraz z normami wydajnościowymi (w przypadku liczenia czasu w oparciu o plan na zmianę).

Wygenerowany plan możesz obejrzeć na 2 sposoby:

 1. w zakładce Plan
 2. na wykresie Gantta linii

Edycja planu

Edycja pozycji planu
Edycja pozycji planu

Utworzony plan nie jest jednak wersją ostateczną. W każdej chwili możesz go modyfikować, dostosowując linie produkcyjne oraz daty rozpoczęcia i zakończenia zleceń. Jedyne co trzeba zrobić to wejść w zakładkę Plan i klikając w interesujące nas zlecenie, podmienić dane. Zmiany będą możliwe tak długo, aż plan nie zmieni swojego statusu na zatwierdzony lub odrzucony.

Pamiętaj, że ponowne wywołanie funkcji planowania nadpisze Twoje ręcznie wprowadzone zmiany w pozycjach planu.
Możliwość zmiany linii produkcyjnej zależna jest od dwóch parametrów: Pozwól na zmianę linii oraz Pozwól na zmianę linii produkcyjnej w zaakceptowanym zleceniu

Zatwierdzanie planu

Aby zatwierdzić plan kliknij przycisk Przycisk Zatwierdź plan . W efekcie:

 • do każdego zlecenia przypisana zostanie wybrana lub zasugerowana linia produkcyjna
 • w zleceniach produkcyjnych zostaną uzupełnione / zaktualizowane daty rozpoczęcia i zakończenia
 • w zależności od tego na podstawie czego jest liczony czas trwania, zostaną do zlecenia przypisane: kalkulacja czasochłonności lub produkcja na zmianę

Jedyne co pozostało do zrobienia po spełnieniu wszystkich opisanych kroków, to zmienić statusy planowanych zleceń na zaakceptowane / rozpoczęte i rozpocząć produkcję.