Do każdego produkowanego w Twojej firmie wyrobu kompletujemy osobną technologię.

Dodanie nowej technologii

TECHNOLOGIE > Technologie Przycisk Dodaj nową technologię  Dodaj nowy

Formularz technologii
Formularz technologii

W zakładce “Główna”

 1. W pierwszym kroku przy pomocy Przycisk lupy wybieramy “Produkt”, na który ma powstać technologia. Produkty pobierają się ze zdefiniowanej wcześniej listy Produktów z “Danych podstawowych”.

 2. Jeden produkt może mieć w systemie zdefiniowanych kilka technologii, natomiast może istnieć tylko jedna domyślna technologia na jeden produkt. Zatem jeśli wprowadzana przez Ciebie technologia będzie tą główną i najczęściej używaną, po jej zaakceptowaniu będzie można oznaczyć ją jako domyślną.

 3. “Numer” i “Nazwa” technologii uzupełnią się automatycznie po wybraniu produktu. Możesz dowolnie zmieniać te dane, warunkiem jest wprowadzanie danych unikatowych. W systemie nie mogą funkcjonować więcej niż jedna technologia o danym numerze.

 4. Dodatkowo można zamieścić “Opis” technologii, oraz zaznaczyć opcje:
  • Szablon - określa, że tworzona technologia posłuży jako szablon w generatorze technologii
  • Czynności dodatkowe do wyrobu gotowego - parametr jest przydatny, gdy dzielisz proces produkcyjny na technologie na komponenty. I ostatni etap, np. pakowanie, opisane daną technologią, jest dla Ciebie mniej istotny w kontekście analizy wykonanej produkcji. Dla Ciebie wyrób gotowy to ten, którego dopiero czeka pakowanie. Być może dlatego, że pakowaniem zajmujecie się później, niejako przy okazji wysyłki. Zaznacz parametr, a w analizie wyrobu gotowego przed czynnościami dodatkowymi pokażemy Ci produkcję wyrobów bez tego etapu
 5. Jeśli będziesz korzystać z automatycznie generowanego planu produkcji na zmianę, to uzupełnij normę wydajnościową, podając ile jednostek produktu jesteś w stanie wytworzyć w minutę.

 6. Jeśli w trakcie realizacji produkcji będzie przeprowadzana kontrola jakości uzupełnij kartę jakości - lista atrybutów określona w karcie jakości będzie musiała być rozpisana w operacjach drzewa, aby pracownicy wiedzieli co mają zweryfikować i na jakim etapie produkcji. Klikając lupkę zobaczysz listę zaakceptowanych kart jakości spiętych z produktem, dla którego tworzona jest technologia.

 7. Przycisk lupy Wybieramy “Grupę”, do której ma przynależeć dana technologia (opcjonalnie).

 8. Po wprowadzeniu powyższych wybieramy przycisk Przycisk zapisu Zapisz, by zachować. Teraz można przejść do drugiego kroku - zdefiniowania drzewa technologii.

Budowa drzewa technologii

W qcadoo Technologię buduje się w formie drzewa operacji - układając je od ostatniej wykonywanej na produkcie (np. malowanie, lub pakowanie) do pierwszej - rozpoczynającej (np. piłowanie, cięcie). Aby przejść do budowy drzewa technologii, pozostajemy w widoku TECHNOLOGIE Technologie, przechodzimy następnie do kolejnej karty: Drzewo.

Drzewo technologii
Drzewo technologii

Dodawanie operacji

Operacja w technologii
Operacja w technologii
 1. Dodajemy operację używając przycisku Przycisk lupy Dodaj operację.

 2. Przycisk lupy Wybieramy “Operację” ze zdefiniowanej wcześniej listy Operacji. Na podstawie wybranej operacji uzupełnione zostaną pola “Opis” i “Załącznik”, oraz informacje w tabkach “Stacje robocze”, “Normy kosztowe”, “Normy czasowe”. Uzupełnione w ten sposób informacje można dowolnie zmodyfikować - zmiany obejmą wtedy jedynie obecnie tworzoną technologię.

 3. Wybieramy przycisk Przycisk zapisu Zapisz, by zachować. Po zachowaniu zmian możemy wrócić do technologii i dodać produkty do operacji.

Wraz z realizacją operacji może być konieczność skontrolowania jakości wytworzonego produktu. Jeśli technologia ma przypisaną kartę jakości, to w szczegółach operacji w zakładce Kontrola jakości możesz wybrać, które z atrybutów karty jakości na tym etapie mają być weryfikowane. Dzięki temu pracownik podczas rejestracji produkcji (np. z terminala) otrzyma informacje o tym, że musi przeprowadzić kontrolę i zapisać jej efekt.

Edycja i usuwanie operacji

W celu edycji lub usunięcia operacji należy najpiere zaznaczyć ją w drzewie - aktywuje to przyciski do edycji drzewa.

 1. Aby zmodyfikować dodaną do technologii operację, wybieramy przycisk Edytuj “Edytuj” w drzewie technologii.

 2. Aby usunąć operację z drzewa oraz wszystkie położone poniżej operacje, wybieramy przycisk Usuń “Usuń”.

 3. Aby usunąć operację z drzewa oraz bez usuwania położonych poniżej operacje, wybieramy przycisk “Usuń ze środka”. Spowoduje to usunięcie tylko wybranej operacji oraz podpięcie leżących poniżej operacji do operacji nadrzędnej.

Dodawanie produktów do operacji

Po zaznaczeniu operacji w drzewie uzupełnione zostają tabelki z produktami wejściowymi i wyjściowymi. Dodatkowo w tabeli “Produkty wejściowe” kolorami zaznaczone są te produkty, które posiadają własne technologie - pomarańczowym ze sprawdzonymi technologiami, a zielonym produkty posiadające zaakceptowane technologie.

Produkty w technologii
Produkty wejściowe i wyjściowe w technologii
Nowy produkt wyjściowy
Nowy produkt wyjściowy
Nowy produkt wejściowy
Nowy produkt wejściowy
 1. Aby dodać produkt do operacji, należy najpierw zaznaczyć wybraną operację w Drzewie technologii

 2. W celu dodania produktu wyjściowego wybieramy przycisk Nowy “Nowy” w tabelce “Produkty wyjściowe”.

 3. Przy pomocy Przycisk lupy wybieramy “Produkt” dodawany do produktów wyjściowych. Podajemy następnie ilość, jaką produkuje operacja i wybieramy przycisk Przycisk zapisu Zapisz, by zachować. Możemy dodatkowo oznaczyć produkt

 4. W ostatniej operacji w drzewie, produkującej ostateczny produkt technologii, zostanie dodany automatycznie produkt finalny całej technologii. Dodatkowo w takim produkcie można zaznaczyć opcję “Szablon”.

 5. W celu dodania produktu wejściowego wybieramy przycisk Nowy “Nowy” w tabelce “Produkty wejściowe”.

 6. Przy pomocy Przycisk lupy wybieramy “Produkt” dodawany do produktów wejściowych. Podajemy następnie ilość, jaką produkuje operacja - możemy podać ilość w innej jednostce, niż podstawowa jednostka produktu. Warunkiem jest zdefiniowanie wcześniej w produkcie przelicznika na wybraną jednostkę. Wybieramy następnie przycisk Przycisk zapisu Zapisz, by zachować.


Import produktów wejściowych technologii z Excela

Drzewo technologii przygotowane pod import produktów wejściowych
Drzewo technologii przygotowane pod import produktów wejściowych

Produkty wejściowe do operacji technologii możesz dodać na dwa sposoby - albo ręcznie każdy z produktów po kolei, albo wykorzystując import danych w Excelu. Druga możliwość będzie dla Ciebie wygodna, gdy przechowujecie BOM w Excelu, albo w łatwy sposób jesteś w stanie wyeksportować receptury do .xlsx z systemu ERP.

Rozpocznij budowanie technologii tak jak zwykle - ułóż operacje w drzewo. Po uzyskaniu drzewa takiego, jak potrzebujesz, zapisz technologię (wówczas w bazie zostaną nadane wartości umożliwiające import produktów wejściowych). Zwróć uwagę na nadane operacjom numery - jest to poziom, do którego będziesz się w pliku do importu odwoływać.

Teraz pobierz szablon do importu. Kliknij Przycisk Importuj produkty wejściowe z .xlsx Importuj produkty wejściowe z .xlsx i w uruchomionym oknie kliknij Przycisk Pobierz szablon Pobierz szablon. Wypełnij pobrany arkusz danymi:

Wypełniony szablon do importu produktów wejściowych
Wypełniony szablon do importu produktów wejściowych
 • poziom operacji - to nadany przez qcadoo numer operacji w drzewie technologii. Np. ‘1.’ lub ‘2.B.2.”. Pamiętaj o wpisaniu każdego znaku - nawet kropki na końcu numeru
 • produkt - numer produktu istniejącego w qcadoo
 • ilość - planowana ilość użycia. Jako separatora dziesiętnego użyj przecinka

Zapisz tak przygotowany plik na dysku i ponownie kliknij Przycisk Importuj produkty wejściowe z .xlsx Importuj produkty wejściowe z .xlsx, wskaż plik i zaciągnij dane do qcadoo klikającPrzycisk Importuj Importuj. Jeśli pojawią się błędy - możesz je przeanalizować wywołując Przycisk Pokaż logi Pokaż logi.

Obsługa importu danych z Excel opisana jest również tutaj.


Technologie na komponenty

Jedna technologia to jedno zlecenie produkcyjne - cały proces opisany daną technologią musi przeprowadzony być w jednym zleceniu produkcyjnym. A co jeśli pewne etapy produkcji zlecasz wcześniej? Albo co w sytuacji, gdy półprodukt może być użyty pod wiele wyrobów i został wcześniej wyprodukowany z nadwyżką i czeka na magazynie? A co jeśli cały proces produkcyjny przeprowadzany jest po kolei na kilku liniach produkcyjnych (po klika czynności na każdej z linii i chcesz raportować efekt całości prac, a nie każdej operacji z osobna), a Ty chcesz zadania dla każdej linii planować odrębnie? Z pomocą przychodzą technologie na komponenty.

Komponentem jest ten produkt wejściowy technologii, który posiada swoją własną technologię. Jeśli na liście produktów wejściowych znajdzie się komponent, to dociągniemy jego technologię, tworząc pełną stukturę wyrobu.

Dla przykładu - produkujemy komplet ubrań składający się z koszulki i spodni. Osobno produkujemy koszulkę i osobno spodnie. I pakujemy je razem. Technologia na komplet wyglądać będzie następująco:

Główna technologia
Główna technologia

W tabeli produktów wejściowych koszulka waniliowa i spodnie buggy waniliowe są oznaczone kolorem zielonym - to są produkty uznane za komponenty. Każdy z tych produktów ma swoją własną technologię. Koszulka waniliowa np. taką:

Komponent
Komponent

Tak zbudowana technologia tworzy następującą strukturę wyrobu:

Struktura wyrobu
Struktura wyrobu

Zlecając komplet waniliowy na produkcję, utorzą się następujące zlecenia:

Zlecenia
Zlecenia

Jak zbudować technologię z technologiami na komponenty - krok po kroku:

 1. wyodrębnij z całego procesu produkcyjnego te obszary / elementy, które chcesz zlecać osobno. W przykładzie wyżej - półprodukty: koszulka i spodnie
 2. dla każdego wydzielonego obszaru zbuduj technologie (standardowo - wg instrukcji opisanej na tej stronie). Utworzone technologie zaakceptuj i oznacz jako domyślne
 3. produkt-komponent dodaj na liście produktów wejściowych (tak samo jak surowce) w technologii głównej

Strukturę wyrobu można wygenerować po sprawdzeniu technologii.

Technologie na komponent mogą być wielopoziomowe - wyrób może mieć na liście produktów wejściowych komponent. A technologia na komponent może mieć na liście produktów wejściowych inny komponent, czy nawet listę komponentów

Kontrola jakości

Jeśli chcesz, aby podczas podczas produkcji, wraz z wykonywaniem zaplanowanych w technologii czynności, przeprowadzana była kontrola jakości, musisz wskazać co na jakim etapie ma być sprawdzane. Masz już zbudowane drzewo technologii (lista operacji) i w zakładce Główna podaną kartę jakości? Jeśli tak - możesz przystąpić do przypisania atrybutów do operacji.

Kontrola jakości technologii
Kontrola jakości technologii

Przejdź do zakładki Kontrola jakości. W lewej tabeli zobaczysz wszystkie zdefiniowane w drzewie operacje. Zaznacz tą operację, podczas której kontrola ma być wykonywana, i w prawej tabeli dodaj atrybuty (przycisk: Przycisk Nowy Nowy), korzystając z listy przygotowanej w karcie jakości. Dla każdego atrybutu możesz doprecyzować moment weryfikacji - czy ma to być przed operacją, w jej trakcie czy po zakończeniu. Rozpisz w ten sposób wszystkie atrybuty z karty jakości.

O tym, że choć jeden atrybut jest przypisany do operacji dowiesz się dzięki wartośći ‘tak’ w kolumnie KJ w lewej tabeli.

Warto podkreślić, że jeśli raportujesz produkcję zbiorczo, to nie ma znaczenia do jakiej operacji będą przypisane atrybuty. W terminalu i tak wszystkie elementy będą wyświetlone na raz. Jeśli raportujesz z dokładnością do operacji - wprowadź dane skrupulatnie. Pracownik po zalogowaniu się do terminala i wybraniu zadania, które ma realizować, zostanie poinformowany o tym jakie czynności kontrolne będzie musiał przy okazji przeprowadzić.

Atrybuty mogą być też przypisane poprzez okno edycyjne operacji, wywołane z drzewa technologii.

Zasięg technologii

Zasięg technologii to określenie w jakim miejscu Twojej firmy operacje mają być wykonywane.

Zasięg technologii
Zasięg technologii

Technologia może dotyczyć jednego lub wielu działów.

Jeśli dotyczy jednego działu - informacje o dziale i linii będą wypełnione w nagłówku. Jeśli wielu - dla każdej operacji z osobna (w dolnej tabeli). Stacje robocze uzupełniane są zawsze na poziomie operacji - kliknij w operację w lewej tabeli, a uaktywni się dodawanie w tabeli prawej. Stacje robocze zaczytywane są z danych domyślnych zdefiniowanych w operacji.

Jeśli technologia ma zasięg = 1 dział i wskażesz dział i linie, to zostaną one podpowiedziane przy tworzeniu zleceń produkcyjnych.

Zasięg w technologii może podpowiedzieć się z parametów.

Przepływy technologii

Przepływy technologii określają przez jakie magazyny będą przechodzić produkty potrzebne do produkcji danego produktu finalnego.

Przepływy technologii
Przepływy technologii

Jeśli technologia ma zasięg = 1 dział, to przyjmujemy, że dla wszystkich surowców magazyn jest taki sam, dla wszystkich półproduktów taki sam i dla wszystkich wyrobów taki sam. Magazyny uzupełnij w nagłówku (podpowiedzą się one z magazynów zdefiniowanych dla działu podanego w zasięgu) i wywołaj funkcję Uzupełnij magazyny w produktach, która wprowadzi magazyn dla każdego z produktów.

Jeśli technologia ma zasięg = wiele działów, to magazyny muszą być wprowadzone na poziomie każdego z produktów. Dane również podpowiedzą się z magazynów przypisanych działowi.

Aby nie trzeba było każdorazowo ręcznie wywoływać funkcji uzupełniania magazynów w produktach zaznacz parametr Uzupełniaj magazyny dla produktów w przepływie podczas sprawdzania technologii w parametrach technologii. Pamiętaj jednak, że jeśli masz zasięg = wiele działów, to sprawdzenie technologii nadpisze Ci magazyny z tych domyślnych zdefiniowanych dla działu

Jakie magazyny musisz określić:

 • magazyn pobrania surowców - wskaż z jakiego magazynu mają być rozchodowane surowce do produkcji. Na ten magazyn tworzone będą dokumenty RW,
 • magazyn przyjmowania wyrobów - wskaż na jaki magazyn mają być przyjmowane wytworzone wyroby gotowe. Na ten magazyn będą tworzone dokumenty PW.

Możesz też wskazać dodatkowe informacje:

 • magazyn rozchodowania nadmiarowych surowców - jeśli przesuwasz do produkcji surowce na magazyn działowy (korzystając z wydań wewnętrznych) to możesz podać na jaki magazyn mają być zwrócone produkty przesunięte, a nie zużyte. Dokument MM (z magazynu pobrania surowców na magazyn wskazany tutaj) utworzy się w momencie zakończenia zlecenia,
 • magazyn produkcji w toku - jeśli chcesz aby produkty będące efektami operacji, były przyjmowane na magazyn, to ustaw przepływ produkcji w toku = magazyn i podaj na jaki magazyn półprodukty mają być przymowane. Z magazynu tego program rozchoduje również półprodukty wskazane jako zużyte w kolejnych operacjach. Opcja dostępna jest tylko dla rejestracji z dokładnością do operacji.

Zakończenie tworzenia technologii

Po skończeniu należy upewnić się, że wprowadzone dane są prawidłowe. W tym przypadku można skorzystać z opcji Sprawdzenie poprawności Sprawdź poprawność, by upewnić się, czy drzewo technologii zostało skonstruowane poprawnie. Po sprawdzeniu można będzie powrócić do edycji lub zaakceptować technologię.

O nieprawidłowościach poinformujemy Cię komunikatami. Mogą pojawić się następujące:

 1. “Nie uzupełniono magazynów dla surowców/komponentów” –> oznacza to, że produkty w zakładce Przepływ nie mają wskazanych magazynów. Nie wiemy zatem skąd produkty pobierać i gdzie je przyjmować. Na 99% zapomniałeś wywołać funkcję “Uzupełnij magazyny w produktach”. Kliknij przycisk i ponownie sprawdź technologię. Jeśli nadal pojawia się błąd to:
  • dla zasięgu = 1 dział –> uzupełnij magazyny pobrania surowców i przyjmownia wyrobów w górnej części zakładki Przepływ i ponownie wywołaj funkcje uzupełniania magazynów
  • dla zasiegu = wiele działów –> wejdź w każdy produkt widoczny w tabelach w zakładce Przepływ i podaj ręcznie dla nich magazyny.
 2. “W operacji wykrój na poziomie X brakuje produktów wejściowych” –> oznacza to, że operacja o podanym poziomie ma pustą tabelę produktów wejściowych. Przejdż do zakładki Drzewo i ją uzupełnij. Każda operacja technologii musi mieć co najmniej 1 produkt wejściowy i co najmniej 1 produkt wyjściowy

 3. “Każda operacja w drzewie technologii musi wykorzystywać przynajmniej jeden produkt wyprodukowany przez podrzędną operację. Błędna operacja jest na poziomie: X” –> może to wskazywać na jedną z opisanych niżej sytuacji:
  • w operacji na podanym poziomie nie został określony produkt wyjściowy. Przejdź do zakładki Drzewo i uzupełnij dane w tabeli produktów wyjściowych.
  • dany produkt został podany jako wejściowy jednej operacji i jednocześnie jako wyjściowy innej operacji (ale nie bezpośrednio następujących po sobie). Innymi słowy najpierw określiłeś, że używasz sklejki drewnianej, a w kolejnych operacjach drzewa wskazałeś, że sklejkę drewnianą uzyskasz jako efekt operacji. Poszukaj w zakładce Drzewo na podanym poziomie nieprawidłowości i popraw dane
 4. “Wystąpił błąd walidacji na elementach drzewka technologii: - Jednostka musi się zgadzać z jednostką głównego produktu operacji” –> komunikat informuje o tym, że jednostka produkty wyjściowego operacji nie zgadza się z jednostką podaną w operacji w normach czasowych. Wejdź w edycję operacji w zakładce drzewo i w uruchomionym oknie w zakładce Normy czasowe popraw jednostkę przy polu Dla produkcji w jednym cyklu

 5. “Produkt wyjściowy końcowej operacji, musi być taki sam jak produkt dla którego zdefiniowano technologię.” –> oznacza to, że produkt wyjściowy najwyższej operacji w drzewie nie zgadza się z produktem, dla którego technologie budujesz (uzupełniony w zakładce Główna). Ustal, który z tych produktów jest prawidłowy i popraw dane. Jeśli będziesz poprawiać produkt w zakładce Główna, to zwróć uwagę, że na jego podstawie został nadany numer i nazwa. Zmiana produktu tych danych nie zmieni. Zatem polecam najpierw wyczyścić numer i nazwę, a dopiero wybrać nowy produkt - numer i nazwa zostaną na nowo określone.

Jeśli mamy pewność wprowadzonych danych możemy od razu nadać jej status Akceptacja Zaakceptowana. Tylko zaakceptowane technologie mogą zostać użyte w zleceniu produkcyjnym.

Więcej o Stanach technologii

Wprowadzając produkty należy pamiętać, że produkt wyjściowy w operacji podrzędnej musi być użyty w kolejnej operacji jako jeden z produktów wejściowych. Aby przyspieszyć definiowanie, wprowadź produkty będące efektami operacji w drzewie i użyj przycisku Przenieś produkty do kolejnych operacji, a załączymy je jako produkty wejściowe do operacji kolejnych. Możesz też w parametrach technologii zaznaczyć parametr Przenoś produkty do kolejnych operacji podczas sprawdzania technologii, a za każdym razem przy sprawdzaniu technologii funkcja ta będzie wywoływana.
Z każdej operacji może powstać tylko jedna pozycja w polu “Produkt wyjściowy”. Jeśli wpiszemy tam więcej produktów, pozostałe zostaną potraktowane jako odpad.
Może się zdarzyć, że na liście produktów nie będzie wszystkich komponentów potrzebnych do uzupełnienia produktów wejściowych i wyjściowych. Można je dopisać otwierając qcadoo w osobnym oknie przeglądarki i wchodząc ponownie w zakładkę Produkty.
Kolejność operacji na drzewie technologii można modyfikować. Można także skopiować całe drzewo technologii z innej, wcześniej utworzonej. W tym celu należy skorzystać z funkcji dostępnych z menu wskazanego na powyższym obrazku (pkt. 1.). Po najechaniu kursorem na każdy przycisk, pojawi się dymek z objaśnieniem.

Zakładka “Historia”

W tej zakładce mamy podgląd wszystkich zmian ustawień technologii wraz z dokładną datą i nazwą użytkownika, który wprowadził modyfikację. Zakładka rejestruje edycję parametrów oraz zmiany statusów i stanów technologii.

Zakładka “Załączniki”

W tej zakładce możemy dodać załącznik do technologii, mogą to być przykładowo parametry stosowanych maszyn bądź instrukcje ich obsługi.

Zakładka “Struktura”

Struktura wyrobu
Struktura wyrobu

W tej zakładce dla sprawdzonych i zaakceptowanych technologii pojawia się struktura wyrobu, uwzględniająca wszystkie operacje i produkty wchodzące w skład wszystkich technologii tworzących ostateczny produkt. Zielonym kolorem zaznaczone są produkty będące komponentami - czyli posiadające własne technologie. Ich struktury pojawiają się w drzewie, nawet jeśli obecna technologia ma dodany tylko sam produkt-komponent.

Zakładka “Minimalna ilość”

W tej zakładce wpisujemy minimalną ilość jaką opłaca się nam produkować. Jest to istotne z punktu widzenia Zlecenia produkcyjnego, ponieważ jeśli uruchomimy zlecenie na mniejszą ilość niż opłacalna, program poinformuje nas o tym, aby ostrzec przed popełnieniem ewentualnego błędu.


Być może zainteresuje Cię też temat masowej zmiany technologii - opis znajdziejsz tutaj