Do każdego produkowanego w Twojej firmie wyrobu kompletujemy osobną technologię.

Dodanie nowej technologii

TECHNOLOGIE Technologie Przycisk Dodaj nową technologię  Dodaj nowy

Formularz technologii
Formularz technologii

W zakładce “Główna”

 1. W pierwszym kroku przy pomocy Przycisk lupy wybieramy “Produkt”, na który ma powstać technologia. Produkty pobierają się ze zdefiniowanej wcześniej listy Produktów z “Danych podstawowych”.

 2. Jeden produkt może mieć w systemie zdefiniowanych kilka technologii, natomiast może istnieć tylko jedna domyślna technologia na jeden produkt. Zatem jeśli wprowadzana przez Ciebie technologia będzie tą główną i najczęściej używaną, po jej zaakceptowaniu będzie można oznaczyć ją jako domyślną.

 3. “Numer” i “Nazwa” technologii uzupełnią się automatycznie po wybraniu produktu. Możesz dowolnie zmieniać te dane, warunkiem jest wprowadzanie danych unikatowych. W systemie nie mogą funkcjonować więcej niż jedna technologia o danym numerze.

 4. Dodatkowo można zamieścić “Opis” technologii, oraz zaznaczyć opcje:
  • Szablon - określa, że tworzona technologia posłuży jako szablon w generatorze technologii
  • Norma wydajnościowa technologii
  • Czynności dodatkowe do wyrobu gotowego
 5. Przycisk lupy Wybieramy “Grupę”, do której ma przynależeć dana technologia (opcjonalnie).

 6. Po wprowadzeniu powyższych wybieramy przycisk Przycisk zapisu Zapisz, by zachować. Teraz można przejść do drugiego kroku - zdefiniowania drzewa technologii.

Budowa drzewa technologii

W qcadoo Technologię buduje się w formie drzewa operacji - układając je od ostatniej wykonywanej na produkcie (np. malowanie, lub pakowanie) do pierwszej - rozpoczynającej (np. piłowanie, cięcie). Aby przejść do budowy drzewa technologii, pozostajemy w widoku TECHNOLOGIE Technologie, przechodzimy następnie do kolejnej karty: Drzewo.

Drzewo technologii
Drzewo technologii

Dodawanie operacji

Operacja w technologii
Operacja w technologii
 1. Dodajemy operację używając przycisku Przycisk lupy Dodaj operację.

 2. Przycisk lupy Wybieramy “Operację” ze zdefiniowanej wcześniej listy Operacji. Na podstawie wybranej operacji uzupełnione zostaną pola “Opis” i “Załącznik”, oraz informacje w tabkach “Stacje robocze”, “Normy kosztowe”, “Normy czasowe”. Uzupełnione w ten sposób informacje można dowolnie zmodyfikować - zmiany obejmą wtedy jedynie obecnie tworzoną technologię.

 3. Wybieramy przycisk Przycisk zapisu Zapisz, by zachować. Po zachowaniu zmian możemy wrócić do technologii i dodać produkty do operacji.

Edycja i usuwanie operacji

W celu edycji lub usunięcia operacji należy najpiere zaznaczyć ją w drzewie - aktywuje to przyciski do edycji drzewa.

 1. Aby zmodyfikować dodaną do technologii operację, wybieramy przycisk Edytuj “Edytuj” w drzewie technologii.

 2. Aby usunąć operację z drzewa oraz wszystkie położone poniżej operacje, wybieramy przycisk Usuń “Usuń”.

 3. Aby usunąć operację z drzewa oraz bez usuwania położonych poniżej operacje, wybieramy przycisk “Usuń ze środka”. Spowoduje to usunięcie tylko wybranej operacji oraz podpięcie leżących poniżej operacji do operacji nadrzędnej.

Dodawanie produktów do operacji

Po zaznaczeniu operacji w drzewie uzupełnione zostają tabelki z produktami wejściowymi i wyjściowymi. Dodatkowo w tabeli “Produkty wejściowe” kolorami zaznaczone są te produkty, które posiadają własne technologie - pomarańczowym ze sprawdzonymi technologiami, a zielonym produkty posiadające zaakceptowane technologie.

Produkty w technologii
Produkty wejściowe i wyjściowe w technologii
Nowy produkt wyjściowy
Nowy produkt wyjściowy
Nowy produkt wejściowy
Nowy produkt wejściowy
 1. Aby dodać produkt do operacji, należy najpierw zaznaczyć wybraną operację w Drzewie technologii

 2. W celu dodania produktu wyjściowego wybieramy przycisk Nowy “Nowy” w tabelce “Produkty wyjściowe”.

 3. Przy pomocy Przycisk lupy wybieramy “Produkt” dodawany do produktów wyjściowych. Podajemy następnie ilość, jaką produkuje operacja i wybieramy przycisk Przycisk zapisu Zapisz, by zachować. Możemy dodatkowo oznaczyć produkt

 4. W ostatniej operacji w drzewie, produkującej ostateczny produkt technologii, zostanie dodany automatycznie produkt finalny całej technologii. Dodatkowo w takim produkcie można zaznaczyć opcję “Szablon”.

 5. W celu dodania produktu wejściowego wybieramy przycisk Nowy “Nowy” w tabelce “Produkty wejściowe”.

 6. Przy pomocy Przycisk lupy wybieramy “Produkt” dodawany do produktów wejściowych. Podajemy następnie ilość, jaką produkuje operacja - możemy podać ilość w innej jednostce, niż podstawowa jednostka produktu. Warunkiem jest zdefiniowanie wcześniej w produkcie przelicznika na wybraną jednostkę. Wybieramy następnie przycisk Przycisk zapisu Zapisz, by zachować.


Zasięg technologii

Zasięg technologii to określenie w jakim miejscu Twojej firmy operacje mają być wykonywane.

Zasięg technologii
Zasięg technologii

Technologia może dotyczyć jednego lub wielu działów.

Jeśli dotyczy jednego działu - informacje o dziale i linii będą wypełnione w nagłówku. Jeśli wielu - dla każdej operacji z osobna (w dolnej tabeli). Stacje robocze uzupełniane są zawsze na poziomie operacji - kliknij w operację w lewej tabeli, a uaktywni się dodawanie w tabeli prawej. Stacje robocze zaczytywane są z danych domyślnych zdefiniowanych w operacji.

Jeśli technologia ma zasięg = 1 dział i wskażesz dział i linie, to zostaną one podpowiedziane przy tworzeniu zleceń produkcyjnych.

Przepływy technologii

Przepływy technologii określają przez jakie magazyny będą przechodzić produkty potrzebne do produkcji danego produktu finalnego.

Przepływy technologii
Przepływy technologii

Jeśli technologia ma zasięg = 1 dział, to przyjmujemy, że dla wszystkich surowców magazyn jest taki sam, dla wszystkich półproduktów taki sam i dla wszystkich wyrobów taki sam. Magazyny uzupełnij w nagłówku (podpowiedzą się one z magazynów zdefiniowanych dla działu podanego w zasięgu) i wywołaj funkcję Uzupełnij magazyny w produktach, która wprowadzi magazyn dla każdego z produktów.

Jeśli technologia ma zasięg = wiele działów, to magazyny muszą być wprowadzone na poziomie każdego z produktów. Dane również podpowiedzą się z magazynów przypisanych działowi.

Jakie magazyny musisz określić:

 • magazyn pobrania surowców - wskaż z jakiego magazynu mają być rozchodowane surowce do produkcji. Na ten magazyn tworzone będą dokumenty RW,
 • magazyn przyjmowania wyrobów - wskaż na jaki magazyn mają być przyjmowane wytworzone wyroby gotowe. Na ten magazyn będą tworzone dokumenty PW.

Możesz też wskazać dodatkowe informacje:

 • magazyn rozchodowania nadmiarowych surowców - jeśli przesuwać do produkcji surowce na magazyn działowy (korzystając z wydań wewnętrznych) to możesz podać na jaki magazyn mają być zwrócone produkty przesunięte, a nie zużyte. Dokument MM (z magazynu pobrania surowców na magazyn wskazany tutaj) utworzy się w momencie zakończenia zlecenia,
 • magazyn produkcji w toku - jeśli chcesz aby produkty będące efektami operacji, były przyjmowane na magazyn, to ustaw przepływ produkcji w toku = magazyn i podaj na jaki magazyn półprodukty mają być przymowane. Z magazynu tego program rozchoduje również półprodukty wskazane jako zużyte w kolejnych operacjach.

Zakończenie tworzenia technologii

Po skończeniu należy upewnić się, że wprowadzone dane są prawidłowe. W tym przypadku można skorzystać z opcji Sprawdzenie poprawności Sprawdź poprawność, by upewnić się, czy drzewo technologii zostało skonstruowane poprawnie. Po sprawdzeniu można będzie powrócić do edycji lub zaakceptować technologię. Jeśli mamy pewność wprowadzonych danych możemy od razu nadać jej status Akceptacja Zaakceptowana. Tylko zaakceptowane technologie mogą zostać użyte w zleceniu produkcyjnym.

Więcej o Stanach technologii

Wprowadzając produkty należy pamiętać, że produkt wyjściowy w operacji podrzędnej musi być użyty w kolejnej operacji jako jeden z produktów wejściowych. Aby przyspieszyć definiowanie, wprowadź produkty będące efektami operacji w drzewie i użyj przycisku Przenieś produkty do kolejnych operacji, a załączymy je jako produkty wejściowe do operacji kolejnych
Z każdej operacji może powstać tylko jedna pozycja w polu “Produkt wyjściowy”. Jeśli wpiszemy tam więcej produktów, pozostałe zostaną potraktowane jako odpad.
Może się zdarzyć, że na liście produktów nie będzie wszystkich komponentów potrzebnych do uzupełnienia produktów wejściowych i wyjściowych. Można je dopisać otwierając qcadoo w osobnym oknie przeglądarki i wchodząc ponownie w zakładkę Produkty.
Kolejność operacji na drzewie technologii można modyfikować. Można także skopiować całe drzewo technologii z innej, wcześniej utworzonej. W tym celu należy skorzystać z funkcji dostępnych z menu wskazanego na powyższym obrazku (pkt. 1.). Po najechaniu kursorem na każdy przycisk, pojawi się dymek z objaśnieniem.

Zakładka “Historia”

W tej zakładce mamy podgląd wszystkich zmian ustawień technologii wraz z dokładną datą i nazwą użytkownika, który wprowadził modyfikację. Zakładka rejestruje edycję parametrów oraz zmiany statusów i stanów technologii.

Zakładka “Załączniki”

W tej zakładce możemy dodać załącznik do technologii, mogą to być przykładowo parametry stosowanych maszyn bądź instrukcje ich obsługi.

Zakładka “Struktura”

Struktura wyrobu
Struktura wyrobu

W tej zakładce dla sprawdzonych i zaakceptowanych technologii pojawia się struktura wyrobu, uwzględniająca wszystkie operacje i produkty wchodzące w skład wszystkich technologii tworzących ostateczny produkt. Zielonym kolorem zaznaczone są produkty będące komponentami - czyli posiadające własne technologie. Ich struktury pojawiają się w drzewie, nawet jeśli obecna technologia ma dodany tylko sam produkt-komponent.

Zakładka “Minimalna ilość”

W tej zakładce wpisujemy minimalną ilość jaką opłaca się nam produkować. Jest to istotne z punktu widzenia Zlecenia produkcyjnego, ponieważ jeśli uruchomimy zlecenie na mniejszą ilość niż opłacalna, program poinformuje nas o tym, aby ostrzec przed popełnieniem ewentualnego błędu.

Zakładka “Genealogia dla zleceń”

W tym miejscu podejmujemy decyzję o tym, czy produkt tworzony w ramach tej technologii będzie objęty wymogiem przypisania mu numeru partii. Innymi słowy: jeśli będziemy chcieli dla produktów wytworzonych w tej technologii śledzić numery partii, to czy produkt końcowy będzie musiał mieć również określony numer partii. Więcej o Genealogii.