Masz już zdefiniowane produkty, maszyny i operacje, więc czas na kolejny krok! Możesz teraz utworzyć technologię produkcji - model mówiący o tym, jak operacja po operacji, z surowców i półproduktów powstaje gotowy produkt.

Dokładniejsza instrukcja dotycząca wprowadzania technologii znajduje się tutaj

Aby utworzyć technologię postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Formularz technologii
Formularz technologii
 1. Przy pomocy Przycisk lupy wybierz produkt, dla którego chcesz stworzyć technologię.
 2. Po dodaniu produktu pola “Numer” i “Nazwę” są uzupełniane automatycznie na podstawie nazwy wybranego produktu. Oczywiście możesz je zmienić tak, aby odpowiadały Twoim wymaganiom i były dla Ciebie jak najbardziej zrozumiałe.
 3. Jeśli wprowadzana technologia będzie główną i wiodącą, po akceptacji będziesz mógł zaznaczyć opcję „Domyślna”. Więcej ostanach technologii znajdziesz tutaj tutaj.
 4. Zapisz wprowadzone informacje, wybierając Przycisk Zapisz Zapisz.
 5. Przejdź do zakładki „Drzewo”.

W qcadoo technologię buduje się w formie drzewa operacji - układając je od ostatniej (np. malowanie, lub pakowanie) do pierwszej (np. piłowanie, cięcie). Aby wprowadzić model produkcji, wykonaj następujące kroki:

 1. Dodaj operacje wchodzące w skład technologii. Dla każdej dodanej operacji możesz zmienić szereg parametrów, w tym normy czasowe i kosztowe, czy lista stacji roboczych, na których czynność może być wykonana. Zmiany te będą uwględnione tylko w tej technologii.
Drzewo technologii
Drzewo technologii
Wprowadzona przez Ciebie jednostka produktu wyjściowego musi być taka sama jak jednostka wprowadzona wcześniej w normach czasowych.
 1. Wybierając Przycisk Dodaj nowe Nowy wprowadź używane w operacji surowce (czyli produkty wejściowe) oraz produkty końcowe (czyli produkty wyjściowe).

qcadoo wymaga, aby produkt wytworzony w danej operacji (wyjściowy), był wykorzystany w kolejnej operacji (wejście). Aby przyspieszyć pracę, wprowadź półprodukty tylko jako produkty wyjściowe z operacji i kliknij przycisk Przenieś produkty do kolejnych operacji - qcadoo odpowiednio podepnie je jako wejścia do kolejnych operacji.

Może się zdarzyć, że na liście produktów nie będzie wszystkich materiałów potrzebnych do uzupełnienia produktów wejściowych i wyjściowych. Możesz je dopisać otwierając qcadoo w osobnym oknie przeglądarki i wchodząc ponownie w zakładkę „Produkty” (patrz Krok 1).
 1. Kliknij przycisk Przycisk Zapisz Zapisz aby zachować wprowadzone zmiany.

PRZYKŁAD: z deski o wymiarach 6400 x 800 x 40 (produkt wejściowy) po operacji „Piłowanie” otrzymujemy wierzch taboretu nieheblowany (produkt wyjściowy) w ilości 1 szt, następnie z 1 szt wierzchu taboretu nieheblowanego (produkt wejściowy) po operacji „heblowanie” otrzymujemy 1 szt produktu wierzch taboretu (produkt wyjściowy) itd.

Najcięższe zadanie masz już za sobą. Teraz pozostało jeszcze zdefiniowanie zasięgu technologii oraz przepływu produktów w procesie produkcyjnym. Co to takiego?

Zasięg to przypisanie operacji technologii do jednostek organizacyjnych wystepujących w firmie (patrz: Krok 3 - Struktura zakładu). Celem ustalenia zasięgu jest określenie, które jednostki są odpowiedzialne za wykonanie danej operacji technologii. Wszystkie operacje danej technologii mogą być wykonywane przez jeden dział, a nawet jedną linię produkcyjną. Może również być tak, że technologia będzie składała się z operacji wykonywanych przez różne działy i wiele różnych linii produkcyjnych.

Określenie zasięgu technologii nie jest konieczne. Ale dzięki określeniu jaka linia danymi czynnościami się zajmuje, podpowiemy ją przy tworzeniu zlecenia. Czyli będzie jeden krok mniej do wykonania podczas rozpisywania produkcji. Jeśli natomiast będziesz planował każdą czynność z osobna, lepiej będzie wskazać możliwe stacje robocze. Dzięki temu będziesz mógł skorzystać z planu na stację roboczą i pracownika.

Aby zdefiniować zasięg technologii:

Zasięg technologii
Zasięg technologii
 1. W zakładce „Zasięg” wybierz typ zasięgu technologii w polu “Zasięg”.
 2. Jeżeli w poprzednim kroku wybrałeś opcję “jeden dział”, uzupełnił pola “Dział” i “Linia produkcyjna”. Jeżeli wybrałeś “wiele działów”, pola te będą nieaktywne.
 3. Przypisz stacje robocze do operacji, wybierając operację i klikając Przycisk Dodaj nowe Dodaj istniejący.
Zasięg dla operacji w technologii możesz również ustalić podczas edytowania konkretnych operacji w drzewie.

Kolejny krok to uzupełnienie zakładki Przepływy. Musisz wskazać z jakiego magazynu będą rozchodowane surowce i na jaki magazyn będzie przyjmowany produkt finalny tego zlecenia. Możesz ponadto określić, czy półprodukty będą składowane na magazynie oraz czy nie zużyte w produkcji surowce mają być przesyłane na inny magazyn.

Jeśli zasięg = 1 dział, to uzupełniasz magazyny u góry okna. I funkcją: uzupełnij magazyny w produktach przenosisz je do produktów z technologii. Jeśli zasięg = wiele działów wywołanie funkcji powoduje pobranie magazynów zdefiniowanych dla działów. Możesz domyślne wartości zmieniać wchodząc w szczegóły produktu w tabeli przepływów.

Funkcja uzupełnij magazyny w produktach nie musi być ręcznie wywoływana. Możesz ustawić tak parametry, aby wywołała się w momencie sprawdzenia poprawności technologii.
 przeływy technologii
Uzupełnienie magazynów w technologii

Skończyłeś wprowadzać technologię. Teraz, aby użyć jej w zleceniu produkcyjnym, musisz ją jeszcze zaakceptować.

Najpierw upewnij się, że dane zostały wprowadzone prawidłowo, korzystając z funkcji Przycisk Dodaj nowe Sprawdź poprawność. Jeżeli w którymś miejscu popełniłeś błąd, qcadoo poinformuje Cię o tym, wyświetlając odpowiedni komunikat. Jeżeli zaś wszystkie dane wprowadzone są poprawnie, nadaj gotowej technologii status „Zaakceptowana”, wybierając przycisk Przycisk Dodaj nowe Akceptuj.

Nadanie technologii statusu „Zaakceptowana” uniemożliwia wprowadzanie w niej zmian.
Warto wiedzieć, że cały proces produkcyjny danego wyrobu nie musi być opisany jedną technologią. Możemy ją podzielić na tzw. technologie na komponenty. Opcja przydatna, gdy produkujesz kilka elementów, a później np. montujesz w całość. I każdy z tych elementów produkuje inna linia. A nawet - każdy z tych elementów jest zlecany w innym czasie. Więcej o technologiach na komponent (i samych technologiach) przeczytasz w Technologie

Technologia zaakceptowana? Teraz sprawdź ile kosztuje Cię produkcja tego towaru.

Krok 6/11: Kalkulacja kosztów